Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Napvirág  Tagóvodája 

Bemutatkozás

Tagóvodánk (1083. Budapest, Baross u. 111/b.) négy óvodai csoporttal működik. Minden játszócsoporthoz önálló mosdó, öltöző tartozik. Jól felszerelt tornatermünkben, eredményesen segíthetjük a gyermekek mozgásfejlődését. Minden csoportunkban két óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és dajka segíti és szervezi a gyermekek mindennapjait.

Napirendünk kialakítása során figyelembe vesszük az óvodás gyermek életében legfontosabb szerepet betöltő játék elsődlegességét. Projekt szemléletű pedagógiai módszereinkkel megfelelő helyet, időt, eszközt, élményt, és az egyéni ütemű fejlődéshez támasznyújtó környezetet biztosítunk a világot játékon keresztül megismerni vágyó gyermekeknek. Nevelőmunkánkat a Józsefvárosi Óvodák Pedagógiai Programja, és helyi sajátosságaink alapján végezzük, azt a gyermekek, csoportok fejlődési sajátosságaihoz igazítjuk. A gyermekek megismerő képességei a mozgáson és az észlelésen keresztül fejlődnek, pedagógiai módszereink, elveink ezeknek a képességeknek a fejlődését támogatják, játékos tevékenységekbe rejtve, és az egyéni fejlődésükhöz igazodva, hogy az óvodáskor végén felkészülten kezdhessék meg az iskolai éveket.
Társas kapcsolatok hatékony működése és énfejlődésük érdekében saját protokollt dolgoztunk ki, hogy játékos tevékenységekkel a szociális helyzetekben való boldogulásukat is hatékonyan segíthessük, megtalálják helyüket a csoportban, képesek legyenek az együttműködésre, elfogadásra.
Kiemelt figyelmet fordítunk a klímatudatos életvitel megalapozására, ezt színes programokkal és a mindennapjaikba beépülő elemekkel is segítjük.
Mint minden józsefvárosi óvodában a Napvirág tagóvodában is ismerkedhetnek a nagycsoportos gyermekek az angol nyelvvel, hozzájuk közel álló élmények, játékok, énekek segítségével.

Egyéni képességfejlesztéssel óvodánk fejlesztőpedagógusa, gyógypedagógusa/logopédusa és pszichológusa támogatja a gyermekek fejlődését.
További külső fejlesztő szakemberek is segítik őket:
- fejlesztő gyermekjóga oktatónk a mozgásfejlődésben,
- a Hogy Vagy? Egyesület pszichológusai meséken keresztül nyújtanak egyéni fejlődéshez igazított támogatást az érzelmi intelligencia fejlődésében.
- Tehetségműhelyeink azoknak a gyerekeknek is lehetőséget adnak, akik valamilyen területen kiemelkedőnek ígérkeznek.

Ritmusvarázs: a zene, a ritmus, a ritmikus mozgásban rejlő lehetőségek segítségével, változatos eszközökkel, hangszerekkel szerez vidám perceket a gyermekeknek. A játékok során a zenei képességek mellett fejlődik figyelmük, memóriájuk, észlelésük, gondolkodásuk és kreativitásuk is.

Mozdulj!—Okosító torna: azok a gyermekek, akik a mozgásban ügyesek, olyan mozgásprogram által fejlődhetnek, melyben tanulási képességeik, gondolkodásuk is fejlődik, s mellette „artistának” érezhetik magukat a mozgásügyesítő játékok során.

Bűvész ovi: Legismertebb bűvészünk, Rodolfo Józsefvárosban élt. Követője, a nemzetközi szinten is elismert bűvész: Kelle Botond, aki rendkívüli lelkesedéssel dolgozik azon, hogy a gyermekek megismerkedhessenek ezzel a varázslatos világgal. Patronálásával a Napvirág tagóvoda óvodapedagógusa vezeti be az ügyesedni vágyó gyermekeket ebbe a világba egyszerűbb, a gyermekek számára is érthető és elsajátítható trükkökkel, közben tanulási és szociális képességeik észrevétlenül fejlődnek.

Ovifoci: A Bozsik Program utánpótlás válogatás keretében gyermekeink Ovifoci edzéseken szerezhetnek tapasztalatokat a futballról, a mozgáskoordinációról, helyzetfelismerésről, mozgástervezéséről, -szervezésről és a csapatjátékról.

A Boldogságóra Program egy pszichológusok által megalkotott pedagógiai program, melynek célja, a gyermekek számára egy pozitív életszemlélet megalapozása, a gondolatok pozitív irányba való terelése, ezzel az egyéni, pozitív szemléletű megküzdési stratégiák felépítése érdekes, motiváló játékok segítségével. Ezek növelik a gyermekek önbizalmát, könnyebben feloldják szorongásaikat, erősítik a társas és baráti kapcsolataikat, támogatják a testi-lelki egészséget, fejlesztik a gyermekek problémamegoldó képességét, óvják a gyerekek mentális egészségét, csökkentik az agressziót, javítják a tanulási és társas eredményességet. Óvodánkban a gyermekek a mindennapi tevékenységek közé beépítve játszhatják ezeket a játékokat.

A gyerekek számára szervezett programjaink az év során többször is színes meglepetéssel várják a gyermekeket. Ősszel a Mihály napi szüret, a Márton napi libázás, télen a Mikulásvárás, Lucázás, adventi készülődés, a Medve napi időjóslás, farsangolás, télűzés, tavasszal a Tavaszváró, a húsvéthoz, anyák napjához és gyermeknaphoz kapcsolódó programokat szervezünk, melyek egy része hagyományőrző, más része hagyományteremtő. A környezeti jelesnapokhoz kapcsolódó gyermeki tevékenységek élményszerzéssel segítik a klímatudatos és egészséges életvitel megalapozását.
Több programunk a szülőkkel közösen, vagy a szülők részvételével kerül megszervezésre. Célunk egy aktív, partneri kapcsolat kialakítása a gyermekek fejlődésének támogatása érdekében. Több lehetőség áll a szülők rendelkezésére, hogy bepillantást nyerjenek gyermekeik óvodai életének mindennapjaiba, illetve közösen keressük a lehetőségeket egyéni fejlődésük támogatására.

Csibe csoport
A csoportban a gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatásra neveljük. Minél eredményesebben szeretnénk alkalmazni a konfliktusok megelőzésének és kezelésének módszereit, ezzel párhuzamosan egy jól működő, sokszínű és összetartó közösséget alakítani. Csoportunk életében kulcsszerepe van megfelelő segítségnyújtás mellett a gyermekek önállóságra nevelésének a mindennapok során, ezzel is fejlesztve önbecsülésüket, problémamegoldó készségüket.
A tapasztalatszerzéshez élményszerű környezetet alakítunk ki, melyben a gyermekek egyénileg is és csoportosan is megtalálják a lehetőséget a körülöttük lévő világ megismerésére, képességeik ügyesítésére. Ebben jelentős szerepet kap a zene, a ritmus, és az élményszerű, minél több oldalú tapasztalatszerzés.
Hetente többször sort kerítünk vizuális tevékenységek szervezésére, szívesen díszítjük csoportunkat, óvodai környezetünket a gyermekek segítségével készült alkotásokkal. Büszkék vagyunk faliújságunkra, mely a csoportban megvalósuló projektek aktuális témáját tükrözi egész nevelési év során. Ezen tevékenységek keretében változatos anyagokkal és azok tulajdonságaival, illetve számos technikával és módszerrel ismerkedhetünk meg.

Maci csoport
Csoportunkban szenzomotoros szemléletű tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk a gyermekek számra. Kiemelt területünk a mozgásfejlesztés, ezen keresztül a tanulási képességek megalapozása.
A Maci csoportban heti négy alkalommal van mozgásos foglalkozás. Ebből kettő szenzomotoros fejlesztőtorna, ami a mozgásos tevékenységeken keresztül a gyermekek olyan képességeit fejleszti, mint a mozgáskoordináció, több csatornás figyelem, gondolkodás, tervezés, szabályozó funkciók, önfegyelem, alkalmazkodás. Ezzel mind a kevesebb mozgásos tapasztalattal rendelkező, vagy a figyelem nehézségeivel küzdő, mind pedig a tehetséges gyerekeknek lehetősége van a fejlődésre. A hagyományos mozgásos tevékenység is megjelenik heti egy alkalommal. A negyedik tornafoglalkozás pedig fejlesztő torna, ami a ritmusérzéket, egyensúlyérzéket, testsémát, finommotorikát téri tájékozódást, és reakciógyorsaság részterületeit erősíti leginkább. Vannak olyan mozgásfejlesztő eszközök, amik a csoportunkban a szabad játék során folyamatosan a gyerekek rendelkezésére állnak, ezeket szezonálisan váltogatjuk.
Csoportunkban naponta változatos technikákkal és eszközökkel alkotunk, kísérletezünk, a gyerekek ötleteiből készült alkotásokkal játszunk, díszítünk. Az alkalmazott technikák segítik a kéz finommotorikájának fejlődését, ami később, az iskolában elengedhetetlen.

Róka csoport
Csoportunkban szeretetteljes, elfogadó légkört teremtünk, ahol a gyermekek megtalálhatják helyüket, szerepüket, megérezhetik, hogy egy közösség tagjai. A gyerekek érzelmi és értelmi fejlődésében szerepet játszanak a drámajátékok és az összművészeti fejlesztő tevékenységek.
Olyan tapasztalatszerzést biztosítunk számukra, amelyekben megtalálják az egyéni fejlődésükhöz igazodó lehetőségeket, hogy óvodáskor végére ismereteik és képességeik lehetővé tegyék a könnyű iskolakezdést. Fontosnak tartjuk, hogy belső motivációjuk és gondolkodási stratégiájuk mentén szerezzék meg ezeket a tapasztalatokat, mert így belülről fakadó aktivitásuk és kreativitásuk segíti őket a megismerés útján.
Nagy hangsúlyt kapnak a népi gyermekjátékok, a néptánc, valamint a zene és a ritmus a mindennapokban, a csoportos, vagy akár az egyéni tevékenységekben. Ezekben is, és a vizuális megjelenítés változatos lehetőségeiben kísérletezhetnek, alkothatnak, megvalósíthatják ötleteiket, miközben fejlődnek a megismeréshez, a tanuláshoz szükséges képességek.

Cica csoport
A Cica csoportban—a többi csoportunkhoz hasonlóan—nagy figyelmet fordítunk az egyéni ütemű fejlődés támogatására. Tudjuk, hogy a gyermekek eltérő tapasztalatokkal, és eltérő fejlettségű képességekkel érkeznek az óvodába, megkeressük az az utat, amely a leghatékonyabban támogatja a gyermekeket a fejlődésben. Érdeklődésük is különbözik, ezért fontosnak tartjuk, hogy velük együtt kialakított környezetben, és ötleteikből fakadó tevékenységekben fejlődhessenek.
Mindennapjainkban hangsúlyosak a népmese, a mondókák, gyermekdalok és népi gyermekjátékok által megteremthető, játékos tapasztalatszerzési lehetőségek. Kreativitásuk mind a környezetük, mind a tevékenységeik alakításában, mind pedig az ábrázoló tevékenységekben teret kap.
Kiemelt figyelmet fordítunk a beszéd fejlődésének támogatására, hogy a későbbi, iskolai élethez szükséges fogalmi gondolkodást megalapozzuk. Fontos számunkra a környező világ fenntarthatóságát támogató környezet- és egészségtudatos életvitel megalapozása, ehhez a mindennapokban is sok lehetőséget biztosítunk.
 

Galéria