Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvoda

Tagóvodánk (1083. Budapest, Baross u. 111/b.) négy óvodai csoporttal működik. Minden játszócsoporthoz önálló mosdó, öltöző tartozik. Jól felszerelt tornatermünkben, eredményesen segíthetjük a gyermekek mozgásfejlődését. A gyermekek nevelését szakképzett óvodapedagógusok végzik, nevelőmunkájukat szintén szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek segítik.

Az egyéni képességfejlesztés eredményes megvalósítását óvodánk fejlesztő óvodapedagógusa segíti. A hangképzési zavarokkal küzdő gyermekek beszédfejlesztését 5 éves kortól, heti 2 alkalommal logopédus segíti.

Napirendünk kialakítása során figyelembe vesszük az óvodás gyermek életében legfontosabb szerepet betöltő játék elsődlegességét. Megfelelő helyet, időt, eszközt, élményt, biztosítva a világot játékon keresztül megismerni vágyó gyermekeket.

Nevelőmunkánkat, a Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja, és helyi sajátosságaink alapján végezzük.

Boldogságóra Program a Gyerek-Virág Tagóvodában

A Boldogságóra Program egy pszichológusok által megalkotott pedagógiai program, melynek célja, a gyermekek számára egy pozitív életszemlélet megalapozása, játékos gyakorlatokkal a gondolatok pozitív irányba való terelése, és ezzel az akadályok, kihívások gördülékenyebb leküzdésének elősegítése.

A Program biztosítja azokat a boldogságfokozó technikákat, amelyek növelik a gyermekek önbizalmát, könnyebben feloldják szorongásaikat, erősítik a társas és baráti kapcsolataikat, támogatják a testi-lelki egészséget, fejlesztik a gyermekek problémamegoldó képességét, szélesítik gondolkodásmódjukat, ellensúlyozzák a negatív érzelmeket, óvják a gyerekek mentális egészségét, csökkentik az agressziót, javítják a tanulási eredményeket, és a pedagógust is segítik.

Tíz témakört ölel körül a program. Ezek a témakörök havi bontásban valósulnak meg az óvodai csoportokban, beleszőve az óvodai tevékenységekbe, heti egy alkalommal. A Boldogságóra tevékenységekben helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, a saját élmények és tapasztalatok felidézése, közös gondolkodás, az új tudás élményalapú megismerése. Az óvodai tevékenységek (külső világ tevékeny megismerése, ének-zene, mesélés, verselés, mozgás, rajzolás, mintázás, kézimunka) és a kreatív játékok segítik a témák feldolgozását a 3-6 éves korosztály számára.

 A négyheti tevékenységekről a hónap végén képekkel ellátott beszámolót töltünk fel a Program hivatalos honlapjára.
A boldogságórák szerkezeti felépítése is fontos. Elsőként a téma bevezetése, majd foglalkozást kezdő relaxáció és a személyiségfejlesztő gyerekdalok éneklése segíti a gyermekek számára a ráhangolódást. Utána kezdődik a téma feldolgozása, ami történhet egy érzelemhez köthető mesével, és annak feldolgozásával, vagy más kreatív játékok közös eljátszásával. Ezután a foglalkozás lezárásával és a téma továbbadásával fejeződik be a tevékenység.

Emellett még fontos megemlítenünk a Boldogságórák közösségfejlesztő hatását, hisz a program által az óvodai csoportok mellett, az óvodai dolgozók társas-baráti kapcsolatai is megerősödhetnek, emellett a szülő-gyermek kapcsolatot is erősítheti.
Összességében a Boldogságóra Program nagyban segíti a pedagógusok munkáját, és a gyermekek számára egy szeretetteljesebb és boldogabb világ kialakítását.
Nevelési célunk

Sokoldalú képességfejlesztéssel, a játék, a művészetek és a mozgás eszközén keresztül, alkalmazásképes tudás biztosításával hozzájárulni az egyéni képességek kibontakozásához, az egész személyiség fejlesztéséhez.

Mindennapi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az érzelmi, és vizuális nevelés, valamint a mozgásfejlesztés. Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrákból érkező gyermekek szocializációjának segítésére, nemzeti önazonosságuk megőrzésére.

A játékba integrált tanulást a játék módszerével, játékos tevékenységeken keresztül a gyermek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára alapozva valósítjuk meg. Nagy mennyiségű információ megtanulása helyett az információkezelést, a sokoldalú tapasztalatszerzést helyezzük középpontba.

Az óvodai élet hétköznapjait hagyományos ünnepeink teszik színesebbé, élménygazdagabbá. (Márton nap, Mihály nap, Mikulás, Advent, Farsang, Húsvét.)

Nevelőmunkánkkal arra törekszünk, hogy óvodás koruk végére olyan gyermekeket bocsáthassunk útjukra, akik képesek önállósodni, önállóan problémákat megoldani, bátran véleményt nyilvánítani, és kellő toleranciával együtt tudnak működni társaikkal. Valljuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyben óvodánk sajátos eszközeivel kiegészítő szerepet vállal. Hisszük, hogy szülői együttműködő neveléssel, tudatos nevelőmunkánk eredményeként, környezetet védő, kreatív, gondolkodni, érezni tudó gyermekeket bocsáthatunk iskolába.

Szülők részvételével szervezett programjaink

Közös kirándulások,  közös ünnepélyek,  Márton nap,  Farsang,  Nevelési év záró ünnepély.

Alapszolgáltatásaink

A gyermekek óvodai nevelése, egészségügyi ellátása.

Szükség esetén logopédiai, foglalkozás.

Egyéni képességfejlesztő foglalkozás, a részfunkciózavarral küzdő gyermekek részére.

Sajátos nevelési igényű gyermekek részére, felzárkóztató foglalkozás.

Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez.

Ételallergiás gyerekek ellátása.

 

Ingyenes szolgáltatásaink

Katolikus hittan

Református hittan

Szülői támogatást igénylő szolgáltatásaink

(Szülői igények alapján szervezett)

Nyári táborozás

Angol nyelvi előkészítő foglakozás

Élményszerző kirándulások

Színházi előadások