Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Napvirág  Tagóvodája  (volt Gyerek-Virág)

Tagóvodánk (1083. Budapest, Baross u. 111/b.) négy óvodai csoporttal működik. Minden játszócsoporthoz önálló mosdó, öltöző tartozik. Jól felszerelt tornatermünkben, eredményesen segíthetjük a gyermekek mozgásfejlődését. A gyermekek nevelését szakképzett óvodapedagógusok végzik, nevelőmunkájukat szintén szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek segítik.

Az egyéni képességfejlesztés eredményes megvalósítását óvodánk fejlesztő óvodapedagógusa segíti. A hangképzési zavarokkal küzdő gyermekek beszédfejlesztését 5 éves kortól, heti 2 alkalommal logopédus segíti.

Napirendünk kialakítása során figyelembe vesszük az óvodás gyermek életében legfontosabb szerepet betöltő játék elsődlegességét. Megfelelő helyet, időt, eszközt, élményt, biztosítva a világot játékon keresztül megismerni vágyó gyermekeket.
Nevelőmunkánkat, a Józsefvárosi Óvodák Pedagógiai Programja, és helyi sajátosságaink alapján végezzük.

Boldogságóra Program a Gyerek-Virág Tagóvodában

A Boldogságóra Program egy pszichológusok által megalkotott pedagógiai program, melynek célja, a gyermekek számára egy pozitív életszemlélet megalapozása, játékos gyakorlatokkal a gondolatok pozitív irányba való terelése, és ezzel az akadályok, kihívások gördülékenyebb leküzdésének elősegítése.

A Program biztosítja azokat a boldogságfokozó technikákat, amelyek növelik a gyermekek önbizalmát, könnyebben feloldják szorongásaikat, erősítik a társas és baráti kapcsolataikat, támogatják a testi-lelki egészséget, fejlesztik a gyermekek problémamegoldó képességét, szélesítik gondolkodásmódjukat, ellensúlyozzák a negatív érzelmeket, óvják a gyerekek mentális egészségét, csökkentik az agressziót, javítják a tanulási eredményeket, és a pedagógust is segítik.

Tíz témakört ölel körül a program. Ezek a témakörök havi bontásban valósulnak meg az óvodai csoportokban, beleszőve az óvodai tevékenységekbe, heti egy alkalommal. A Boldogságóra tevékenységekben helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, a saját élmények és tapasztalatok felidézése, közös gondolkodás, az új tudás élményalapú megismerése. Az óvodai tevékenységek (külső világ tevékeny megismerése, ének-zene, mesélés, verselés, mozgás, rajzolás, mintázás, kézimunka) és a kreatív játékok segítik a témák feldolgozását a 3-6 éves korosztály számára.

 A négyheti tevékenységekről a hónap végén képekkel ellátott beszámolót töltünk fel a Program hivatalos honlapjára.
A boldogságórák szerkezeti felépítése is fontos. Elsőként a téma bevezetése, majd foglalkozást kezdő relaxáció és a személyiségfejlesztő gyerekdalok éneklése segíti a gyermekek számára a ráhangolódást. Utána kezdődik a téma feldolgozása, ami történhet egy érzelemhez köthető mesével, és annak feldolgozásával, vagy más kreatív játékok közös eljátszásával. Ezután a foglalkozás lezárásával és a téma továbbadásával fejeződik be a tevékenység.

Emellett még fontos megemlítenünk a Boldogságórák közösségfejlesztő hatását, hisz a program által az óvodai csoportok mellett, az óvodai dolgozók társas-baráti kapcsolatai is megerősödhetnek, emellett a szülő-gyermek kapcsolatot is erősítheti.
Összességében a Boldogságóra Program nagyban segíti a pedagógusok munkáját, és a gyermekek számára egy szeretetteljesebb és boldogabb világ kialakítását.
Nevelési célunk

Sokoldalú képességfejlesztéssel, a játék, a művészetek és a mozgás eszközén keresztül, alkalmazásképes tudás biztosításával hozzájárulni az egyéni képességek kibontakozásához, az egész személyiség fejlesztéséhez.

Mindennapi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az érzelmi, és vizuális nevelés, valamint a mozgásfejlesztés. Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrákból érkező gyermekek szocializációjának segítésére, nemzeti önazonosságuk megőrzésére.

A játékba integrált tanulást a játék módszerével, játékos tevékenységeken keresztül a gyermek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára alapozva valósítjuk meg. Nagy mennyiségű információ megtanulása helyett az információkezelést, a sokoldalú tapasztalatszerzést helyezzük középpontba.

Az óvodai élet hétköznapjait hagyományos ünnepeink teszik színesebbé, élménygazdagabbá. (Márton nap, Mihály nap, Mikulás, Advent, Farsang, Húsvét.)

Nevelőmunkánkkal arra törekszünk, hogy óvodás koruk végére olyan gyermekeket bocsáthassunk útjukra, akik képesek önállósodni, önállóan problémákat megoldani, bátran véleményt nyilvánítani, és kellő toleranciával együtt tudnak működni társaikkal. Valljuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyben óvodánk sajátos eszközeivel kiegészítő szerepet vállal. Hisszük, hogy szülői együttműködő neveléssel, tudatos nevelőmunkánk eredményeként, környezetet védő, kreatív, gondolkodni, érezni tudó gyermekeket bocsáthatunk iskolába.

Közös kirándulások,  közös ünnepélyek,  Márton nap,  Farsang,  Nevelési év záró ünnepély.

A gyermekek óvodai nevelése, egészségügyi ellátása.

Szükség esetén logopédiai, foglalkozás.

Egyéni képességfejlesztő foglalkozás, a részfunkciózavarral küzdő gyermekek részére.

Sajátos nevelési igényű gyermekek részére, felzárkóztató foglalkozás.

Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez.

Ételallergiás gyerekek ellátása.

 

Katolikus hittan

Református hittan

(Szülői igények alapján szervezett)

Nyári táborozás

Angol nyelvi előkészítő foglakozás

Élményszerző kirándulások

Színházi előadások

Az óvodai élet mindennapjainak szervezésével, a stabil szokás-szabályrendszer kialakításával és működtetésével célunk, hogy a Mákvirág csoportba járó gyermekek biztonságban, derűs óvodások legyenek, pozitívan éljék meg a közösséghez tartozás érzését, egymás elfogadását, a másság tolerálását.

Mindezek figyelembevételével feladatunk a harmonikus személyiségfejlesztés, ill. az esetlegesen felmerülő tanulási nehézségek prevenciója.

Egyik kiemelt fejlesztési terület a mozgás. A tornatermi, csoportszobai, udvari foglalkozásokat támogatják a több mozgásfunkció fejlesztését célzó eszközeink, kiemelten a Mozgáskotta módszer elemeinek beépítése a mozgásfejlesztésbe.

Másik kiemelt terület az esztétikai nevelés. Célunk a különböző kézműves technikák elsajátítása annak érdekében, hogy igényük legyen az elkészülő produktumok küllemére, szépségére.

Pozitív megerősítés módszerével végezzük a munkánkat, célunk, hogy magabiztos, önálló gyermekeket neveljünk, akik fel vannak vértezve a megfelelő szociális készségekkel. Arra törekszünk, hogy olyan fontos életviteli képességeket alakítsunk ki a gyermekekben, mint önuralom, együttműködés, probléma-megoldás, másokkal való törődés. Békés úton, a megoldásra koncentrálva igyekszünk a nehézségeken túljutni.

Csoportunk vegyes életkorú, több kisgyermekünk idegen ajkú családból érkezik, akiknek megszólítása, a velük való kommunikáció a zene nyelvén a leghatékonyabb. A zene összeköti a más-más kultúrákat, közös nyelvet találva a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt között. A hallott dallamok jó hatással vannak minden gyermek számára, megnyugtatja őket, bensőséges hangulatot teremt, biztonságot ad. Minden tevékenységünk tervezésénél, szervezésénél, lebonyolításánál figyelembe vesszük az ének, zene, énekes játék, gyermektánc adta lehetőségeket.

Mindennapi életünket gazdagítja a „Sakkjátszótér” módszer alkalmazása. A program azokat a részképességeket fejleszti, melyek a tanuláshoz fontosak. Univerzális agytréning logikus gondolkodásra tanít, fejleszti a problémamegoldó képességet, szárnyakat ad a kreativitásnak. Egy óriási méretű sakkszőnyegen játszva a gyermekek megtanulnak térben tájékozódni, fejlődik helyzetfelismerő képességük, önbizalmuk, segíti a jobb és bal oldal szétválasztását, a szem-kéz, szem-láb koordinációt. Mesekeretbe foglalva ismerkednek meg a gyermekek a sakkbábokkal, neveikkel, a szabályos lépésekkel. Sok mozgással, játékkal, gondolkodtató helyzetekkel találkoznak a foglalkozások során.

A környezetünk védelme, a környezettudatosság jegyében újrahasznosított anyagokból sok eszközt, játékot készítünk.

A sószobában mikrocsoportos foglalkozásokat szervezünk. A beszélgetések, mesélés, bábozás, társasjátékozás, a kézműveskedés elősegíti a családias hangulat megélését mind a gyermek, mind az óvodapedagógus részéről.

Csoportunkba örömmel várunk minden olyan kisgyermeket, aki szeret énekelni mondókázni, táncolni. A népi kultúra ápolása, a néptánc, fontos szerepet tölt be a csoportunk életében. A táncos mozgásfejlesztés segítségével igazi értékeket tudunk közvetíteni a gyermekek számára. A program jól alkalmazkodik a vegyes életkorú csoport sajátosságaihoz, hiszen a családi léthez hasonlóan a kisebbek utánzással, a saját tempójukban, a saját képességeiknek megfelelően tanulhatnak nagyobb társaiktól. Közös játékok során megtanulnak a gyermekek a térben tájékozódni, fejlődik ritmusérzékük, egyensúlyérzékük mozgáskoordinációjuk. Óvodánk, a módszer alkalmazásához gazdag eszköztárral rendelkezik, mely használata közben fejlődik a gyermekek szabálytudata is.

A csoportban alkalmazott különféle ugróiskolák nagyon kedveltek a gyermekek körében, melyek egész nap folyamán lehetőséget biztosítanak a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. A dalos játékok közben fejlődnek a szociális kompetenciák is, mint egymás elfogadása, tolerancia a kisebbekkel, és az idegen ajkú gyermekekkel szemben.

Kommunikációs képességek fejlesztésére is remek alkalom nyílik a párbeszédes játékok és mondókák, kiszámolók közben. A tanév során több jeles napot is megünneplünk, melyek nagyon népszerűek (Mihály nap, Márton nap, Advent…) az ezekhez kötődő játszódélutánokon a szülőket is bevonjuk a tevékenységekbe, és barkácsolással, közös tánccal tesszük a napot élményszerűbbé. Csoportunkban nagy hangsúlyt fektetünk a különböző kézműves technikák kipróbálására, elsajátítására is, mint például a varrás, szövés, kasírozás.

Az egészséges életmódra nevelés érdekében rendszeresen alkalmazzuk a Vitamintornát, mely a helyes testtartásra tanítja a gyermekeket. A gyakorlatsorok, mozgásutánzáson alapulnak, legyen az állat, növény vagy a környezetünkben levő tárgy. A tevékenységek során sok humoros helyzetet élhetünk át, mely jó hatással van a közösségi érzés fejlődésére.

A szabadidős tevékenységek során a gyermekeknek alkalma adódik, szerepruhákba öltözve a népmesék eljátszására, mely szintén nagyon kedvelt tevékenység a csoportunkba. Dramatizálás segíti a szorongóbb gyermeket, gátlásainak feloldásában, miközben   fejlődik a memória, a szövegértés, a beszédkészség és a szókincs. 

A Gyöngyvirág csoport mindennapi életének tervezésekor figyelembe vesszük a gyermekeink testi, lelki szükségleteit, igényeit, megteremtjük számukra azt az érzelmi biztonságot, melyben átélhetik az elfogadottság, a szeretet érzését, ahol személyiségüket tiszteletben tartva, teljesítményüket megbecsülve ösztönözzük őket önmaguk minél teljesebb megvalósítására.

Néphagyományőrző szemléletünkből fakadóan nagy hangsúlyt helyezünk a népi játékok kínálta mozgás lehetőségeire. A népi mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és fejlődnek anyanyelvi készségeik is. Ringatók, tapsoltatók, cirógatók, lovagoltatók, táncoltatók segítségével az óvodai beilleszkedés is zökkenőmentessé válik. E játékok segítenek felfedezni a gyermekeknek saját testük határait, támogatják a mozgáskoordináció fejlődését. A mozgásos népi játékok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testtudat, a térbeli tájékozódás, a dominancia beérését. Hiszünk a szokások és hagyományok nevelő erejében, melyeket a szülőkkel közösen szeretnénk átadni gyermekeinknek.

A környező világ sokoldalú megfigyeltetésével, óvó-védő tevékenységek szervezésével alakítjuk gyermekeink környezetvédő szemléletét.

Környezetalakítás, környezetesztétika, rendszeres és folyamatos tevékenység. Kézműves technikák megismerésével és gyakorlásával átélhetik az alkotás, a siker örömét.

Csoportszobai, udvari munkával kapcsolatos, "mi csináltuk" tevékenység keretein belül formáljuk, alakítjuk környezetünket.

Óvodánk saját, képzett fejlesztőpedagógussal rendelkezik. Fejlesztő csoportjainkban az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése folyik, mindez egyéni vagy mikrocsoportos formában.

Játékosan fejlesztő tevékenységeinkkel megelőzzük és csökkentjük a tanulási nehézségeket, problémákat.

A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás. A szülői konzultációk után, minden óvodásunk részére személyre szabott fejlődési terv készül.

A foglalkozások keretein belül mozgásfejlesztés, testtudat, téri tájékozódás, vizuális észlelés, beszédfejlesztés, grafomotoros és számfogalom fejlesztés történik.

Nagyon sok jó és „okos” játék áll mindezekhez a tevékenységekhez a rendelkezésünkre.

Előszeretettel használjuk az OKOSKOCKA fejlesztő játékunkat, mert a részképességek, készségek egész területét átfogja és komplex módon fejleszti.

Az értelmi fejlődés mellett szeretnénk a gyermekeink egész személyiségét átfogó fejlesztésre is koncentrálni. Mese foglalkozásainkon a beszédfejlesztés és a szókincsbővítéssel párhuzamosan, meseterápiás eszközök segítségével oldjuk a gyermekkori szorongás és a minket ért stresszhatások tüneteit. Az így kapott és megerősített pozitív érzelmi motiváció csökkenti a viselkedés zavarokat és a magatartás problémákat.

Galéria