Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Százszorszép Tagóvodája

                      Csabainé Lampert Ágnes 
                       Tagintézmény igazgató
Bemutatkozás

A Százszorszép Tagóvoda Józsefváros szívében, a Horváth Mihály téri templom mögött található. Két épületben, hat homogén csoportban (kicsi, középső és nagycsoport) 130-140 fő gyermeket nevelünk.   Az épületekhez nagy tágas óvodaudvar kapcsolódik, mely tele van lombos fákkal, bokrokkal, valamint egy tanösvénnyel is büszkélkedhetünk. Hatalmas udvarunk lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének sokirányú kielégítésére, fejlesztésére. Jelenleg felújítás zajlik óvodánk udvarán, de reményeink szerint 2023 végén birtokba vehetjük a megújult udvart!
Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikusan berendezettek.
A helyi sajátosságokat figyelembe véve a Komplex Prevenciós Óvodai Programot alkalmazzuk a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Nevelési programunk a gyermekek legfőbb tevékenységére, a mással nem helyettesíthető játékra, mozgásra és a környezeti nevelésre épül. Családias, szeretetteljes légkörben megalapozzuk a gyermekek környezet iránti szeretetét, tiszteletét. Játszva tanítjuk őket tapasztalatszerzésre, cselekvésre, figyelembe véve az érdeklődésüket, életkori sajátosságaikat. Óvodánk másodszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, 2011-ben „Madárbarát Óvoda” lettünk. Sokat játszunk, tornázunk, bogarászunk a szabad levegőn, nagy udvarunkon.
Sok olyan külön programot is szervezünk, melyre a szülőket is várjuk: ünnepekhez kapcsolódó játszódélutánok, nyílt napok, egészségnap, stb…
Innovatív új elemként bevezettük a “Hívd a nagyit is!” programot, melynek során rendszeresen együtt tornázunk az óvodások és a nyugdíjasok a szabadban.
Szülői támogatással a Mókus csoport a ArtEntro Ökocentrum  interaktív Pillangó kiállításán vett részt.

                                                A Nemzeti Múzeumban jártunk! 
                                                  Újabb Százszorszép siker!
"Józsefváros közepén, az Óbudai Egyetem - Tavaszmező utcai Campusa mellett bújik meg az az óvodánk, ahol senki nem gondolná, hogy akkor is nyertes pályázatot tudnak készíteni, amikor az udvaruk és épületeik is a zajló felújítások miatt romokban hever nem más, mint a JÓK Százszorszép tagóvodája.

Nem csak abban példaértékű az ott dolgozó közösség, hogy összefogással valósítja meg kitűzött céljait, hanem abban is, hogy az épület falain belül és azon túl is a gyermekekért, a kerületért, a zöldebb és egészségesebb környezetért dolgoznak. 
Elsők voltak a Zöld óvoda cím megszerzésében, s a napokban elsőként írták alá a bejáratukhoz közeli Mikropark  gondozásáról szóló együttműködési megállapodást.
Az elmúlt ősszel tanösvényt adtak át udvarukon, sikeres  családi rendezvényen játékosan, de annál mélyebb gondolatokat közvetítve mutatták meg a szülőknek, hogy mit jelent a legkisebb ökolábnyom hagyása földi életünkben, és hogyan kell komposztálni szabályosan. 
Hála Bori néninek (Király István Lászlóné) és Ági néninek (Csabainé Lampert Ágnes) ma újabb sikert könyvelhetnek el. 
Az e.on által meghirdetett Föld bajnokai! felhívásra a „Zöldülő Százszorszép” elnevezéssel beadott pályázatukkal nyertek.

Az E.ON Hungária, 2022. július 1-től kinevezett elnök-vezérigazgatója Guntram Würzberg kiemelte, hogy a nyertes pályázat a környezeti fenntarthatóságra nevelés népszerűsítésén és terjesztésén túl azért is figyelemre méltó, mert a szülőkkel, más társadalmi csoportok bevonásával kooperálva valósul meg. 
A közel hatszázezer forintos összeggel a projektet kiírók az elkötelezett, tenni akaró óvodai közösségeket kívánták támogatni. 
Ez az eredmény is bizonyítja, hogy Józsefvárosben már az óvodában elkötelezettek vagyunk a klímatudatos nevelésben és cselekedetekben, a megújuló energiaforrások felkutatásában, a fenntartható fejlődésben.

A csaknem 400 pályázat közül kitűnni a szakmai zsűri előtt, és az ország iskoláival együtt megmérettetve a 14 nyertes között lenni - egyetlen budapesti óvodaként -, igazán figyelemre méltó, és csodálatos eredmény, mely egy újabb sikertörténet a Józsefvárosi Óvodákban. Köszönjük és gratulálunk a nyerteseknek!
"
(Aissou Erzsébet - JÓK intézményvezető)
 
                              Közös mikroparkunk a Nem adom fel kávézóval!
                              A Százszorszép Tagóvoda nyerte idén a Vajda-kupát!
                                            Bűvészbemutató a Százszorszépben!
                                               Hétpróba a Deák Diák Iskolában! 
Dolgozóink

Óvodánkban 11 felsőfokú szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus és egy fejlesztő pedagógus végzi a nevelőmunkát. Az óvodapedagógusok közül kettő fejlesztő pedagógusi és kettő vezetői szakvizsgával rendelkezik. Két pedagógiai asszisztens, hat dajka segíti a nevelőmunkát a hat csoportban. Mindannyian rendelkeznek képesítéssel. Ezen kívül egy óvodatitkár, egy konyhai dolgozó, és egy kertész-karbantartó segíti intézményünk működését.

Nevelőmunkánk célja, hogy tartalmas és örömteli óvodáséletet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családokkal együttműködve, a családi nevelés kiegészítőjeként, a 3–7 éves gyermekekből, a világra rácsodálkozni tudó, harmonikus személyiséget neveljünk, és megalapozzuk a tanuláshoz szükséges készségek és képességek sokaságát.    

Játék: a gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége, fejlődésüknek alapja.  A személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A játéktevékenység lehetőséget ad a közvetlen ismeretek, tapasztalatok gyűjtésére, a környező természeti-, és társadalmi világ megismerésére, a gyermekek mozgásának-, értelmi képességeinek-, és anyanyelvi nevelésének fejlesztésére.  Éppen ezért tagóvodánkban igyekszünk a lehető legtöbb időt, megfelelő helyet és eszközt biztosítani a szabad játékra.  Valamennyi tevékenységünket a játék, a játékosság hatja át.

Mozgás: minden más készség, képesség alapja. A szabad levegőn és a tornaszobában végzett napi testmozgás mellett a mozgásfejlesztés szervezett, tervezett és vezetett formája a testnevelés foglalkozás.
Célunk a gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.

A rendszeres mozgással, az egészséges életvitel kialakítása, elősegítése.

Mesélés-verselés: a kreatív személyiségfejlesztésnek olyan sajátos eszköze, amely a gyermek fantáziavilágára épülve érzelmi ráhatással készteti őt az önkifejezésre, az önálló alkotások létrehozására. . A többször hallott jó mesék, különös hangulatú verssorok, gyakran végigjátszott mondókás játékok, bábszínházi élmények előkelő helyet foglalnak el az életre szóló benyomások sorában.

Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc: Az óvodai zenei nevelés megalapozza és fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, serkenti kreativitásukat. Nevelőmunkában fontos helyet foglal el az identitáskeresés, a hazához kötődő szálak erősítése, népünk ünneplő szokásainak és hagyományainak megismerése és megismertetése. Mindezek megvalósításához jó alkalmat biztosít az ének-zenei tevékenység, mely során a gyermekek érzelmeire hatva az alkalomhoz illő mondókákkal, dalokkal népi szokásokkal ismertetjük meg őket.

Rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás:  Célunk a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi-plasztikai kifejezőképesség birtokába juttassuk és kialakítsuk bennük az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességet.

Biztosítjuk a gyermek számára gondolatainak, érzéseinek, fantáziájának, ötleteinek számtalan módon való kifejezését.

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Alakuljon és formálódjon  a gyermekek pozitív érzelmi viszonya a természeti, társadalmi környezethez. Kialakuljon természetvédelmi szemléletük. Célunk továbbá, hogy tudásvágyukat felkeltsük, kreatív gondolkodásukat elindítsuk. A megismerésben elsődleges szerepe van a közvetlen megfigyelésnek, tapasztalatszerzésnek.

Matematikai nevelés: A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb emberi-, és természeti-, tárgyi környezet mennyiségi-, formai-, és téri viszonyainak megtapasztalása.

A szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése a matematikai szemléletmód alapozása.

Anyanyelvi nevelés: komplexitása a nevelési folyamat egészében jelen van, és kiemelt jelentőséggel bír.

06:00 – 07:00 –> Játék összevont csoportban 
07:00 – 09:00 –> Játék a csoportszobában, folyamatos reggeli (Egyéni képesség megfigyelés és fejlesztés a spontán játék lehetőségeinek kihasználásával.)
09:00 – 10:30 –> Játékba integrált kiscsoportos és közös tevékenységek, foglalkozások
10:30 – 12:00 –> Játék, mozgás a szabadban
12:00 – 12:30 –> Ebéd 
12:30 – 15:00 –> Differenciált pihenés 
15:00 – 15:30 –> Uzsonna 
15:30 – 17:00 –> Játék 
17:00 – 18.00 –> Játék összevont csoportban 

Napirendünk rugalmas, esetenként változhat. Kis- és középső csoportban javasoljuk, nagycsoportban elvárjuk, hogy a gyermekek 08:00-ig érkezzenek meg az óvodába.

Galéria