Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Százszorszép Tagóvodája

                      Csabainé Lampert Ágnes 
                              Tagóvoda-vezető
A Százszorszép Tagóvoda Józsefváros szívében, a Horváth Mihály téri templom mögött található. Két épületben, hat homogén csoportban (kicsi, középső és nagycsoport) 130-140 fő gyermeket nevelünk.   Az épületekhez nagy tágas óvodaudvar kapcsolódik, mely tele van lombos fákkal, bokrokkal. Hatalmas udvarunk lehetőséget teremt a gyermekek mozgásigényének sokirányú kielégítésére, fejlesztésére. Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikusan berendezettek.

A helyi sajátosságokat figyelembe véve a Komplex Prevenciós Óvodai Programot alkalmazzuk a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Nevelési programunk a gyermekek legfőbb tevékenységére, a mással nem helyettesíthető játékra, mozgásra és a környezeti nevelésre épül. Családias, szeretetteljes légkörben megalapozzuk a gyermekek környezet iránti szeretetét, tiszteletét. Játszva tanítjuk őket tapasztalatszerzésre, cselekvésre, figyelembe véve az érdeklődésüket, életkori sajátosságaikat. Óvodánk másodszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, 2011-ben „Madárbarát Óvoda” lettünk. Sokat játszunk, tornázunk, bogarászunk a szabad levegőn, nagy udvarunkon. Sok olyan külön programot is szervezünk, melyre a szülőket is várjuk: ünnepekhez kapcsolódó játszódélutánok, nyílt napok, egészségnap, stb…
                              A Százszorszép Tagóvoda nyerte idén a Vajda-kupát!
                               Bűvészbemutató a Százszorszépben!
                              Hétpróba a Deák Diák Iskolában! 
Dolgozóink

Óvodánkban 11 felsőfokú szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus és egy fejlesztő pedagógus végzi a nevelőmunkát. Az óvodapedagógusok közül kettő fejlesztő pedagógusi és kettő vezetői szakvizsgával rendelkezik. Két pedagógiai asszisztens, hat dajka segíti a nevelőmunkát a hat csoportban. Mindannyian rendelkeznek képesítéssel. Ezen kívül egy óvodatitkár, egy konyhai dolgozó, és egy kertész-karbantartó segíti intézményünk működését.

Nevelőmunkánk célja, hogy tartalmas és örömteli óvodáséletet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családokkal együttműködve, a családi nevelés kiegészítőjeként, a 3–7 éves gyermekekből, a világra rácsodálkozni tudó, harmonikus személyiséget neveljünk, és megalapozzuk a tanuláshoz szükséges készségek és képességek sokaságát.    

Játék: a gyermekek legfontosabb és legalapvetőbb tevékenysége, fejlődésüknek alapja.  A személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A játéktevékenység lehetőséget ad a közvetlen ismeretek, tapasztalatok gyűjtésére, a környező természeti-, és társadalmi világ megismerésére, a gyermekek mozgásának-, értelmi képességeinek-, és anyanyelvi nevelésének fejlesztésére.  Éppen ezért tagóvodánkban igyekszünk a lehető legtöbb időt, megfelelő helyet és eszközt biztosítani a szabad játékra.  Valamennyi tevékenységünket a játék, a játékosság hatja át.

Mozgás: minden más készség, képesség alapja. A szabad levegőn és a tornaszobában végzett napi testmozgás mellett a mozgásfejlesztés szervezett, tervezett és vezetett formája a testnevelés foglalkozás.
Célunk a gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.

A rendszeres mozgással, az egészséges életvitel kialakítása, elősegítése.

Mesélés-verselés: a kreatív személyiségfejlesztésnek olyan sajátos eszköze, amely a gyermek fantáziavilágára épülve érzelmi ráhatással készteti őt az önkifejezésre, az önálló alkotások létrehozására. . A többször hallott jó mesék, különös hangulatú verssorok, gyakran végigjátszott mondókás játékok, bábszínházi élmények előkelő helyet foglalnak el az életre szóló benyomások sorában.

Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc: Az óvodai zenei nevelés megalapozza és fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, serkenti kreativitásukat. Nevelőmunkában fontos helyet foglal el az identitáskeresés, a hazához kötődő szálak erősítése, népünk ünneplő szokásainak és hagyományainak megismerése és megismertetése. Mindezek megvalósításához jó alkalmat biztosít az ének-zenei tevékenység, mely során a gyermekek érzelmeire hatva az alkalomhoz illő mondókákkal, dalokkal népi szokásokkal ismertetjük meg őket.

Rajzolás, mintázás, kézimunka, barkácsolás:  Célunk a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi-plasztikai kifejezőképesség birtokába juttassuk és kialakítsuk bennük az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességet.

Biztosítjuk a gyermek számára gondolatainak, érzéseinek, fantáziájának, ötleteinek számtalan módon való kifejezését.

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Alakuljon és formálódjon  a gyermekek pozitív érzelmi viszonya a természeti, társadalmi környezethez. Kialakuljon természetvédelmi szemléletük. Célunk továbbá, hogy tudásvágyukat felkeltsük, kreatív gondolkodásukat elindítsuk. A megismerésben elsődleges szerepe van a közvetlen megfigyelésnek, tapasztalatszerzésnek.

Matematikai nevelés: A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb emberi-, és természeti-, tárgyi környezet mennyiségi-, formai-, és téri viszonyainak megtapasztalása.

A szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése a matematikai szemléletmód alapozása.

Anyanyelvi nevelés: komplexitása a nevelési folyamat egészében jelen van, és kiemelt jelentőséggel bír.

06:00 – 07:00 –> Játék összevont csoportban 
07:00 – 09:00 –> Játék a csoportszobában, folyamatos reggeli (Egyéni képesség megfigyelés és fejlesztés a spontán játék lehetőségeinek kihasználásával.)
09:00 – 10:30 –> Játékba integrált kiscsoportos és közös tevékenységek, foglalkozások
10:30 – 12:00 –> Játék, mozgás a szabadban
12:00 – 12:30 –> Ebéd 
12:30 – 15:00 –> Differenciált pihenés 
15:00 – 15:30 –> Uzsonna 
15:30 – 17:00 –> Játék 
17:00 – 18.00 –> Játék összevont csoportban 

Napirendünk rugalmas, esetenként változhat. Kis- és középső csoportban javasoljuk, nagycsoportban elvárjuk, hogy a gyermekek 08:00-ig érkezzenek meg az óvodába.

Galéria