Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvoda


 Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntjük a Mesepalota Tagóvoda felületén!


Mottónk:
Akkor lesz boldog a gyermek, ha szereted és ebbe beletartozik,
 hogy azt is szereted benne, amiben más, mint te.”
(Mérő László)

Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk megnyitni.
Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani.
Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne.
Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá.
Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani.
Legyen szorgalmas, de ha kevésbé az, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt.

Bemutatkozás
 
A Mesepalota Tagóvoda a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodája.
Józsefváros történelmi nevezetességű épületei között, a Palotanegyedben található, a Blaha Lujza tértől pár percre, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben.

128 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Minden csoportszobához külön foglalkoztató és mosdó tartozik, tornaszobával, fejlesztő helyiségekkel.

Szabványoknak megfeleltetett, jól felszerelt 2 udvar, és 150 m2-es fedett terasz biztosítja levegőzésünk és mozgásunk szabadtéri feltételeit.
Azoknak a gyerekeknek ajánljuk óvodánkat, akik szüleik nélkül sem idegenkednek a tömegközlekedéstől, az épületen kívüli programoktól, és a nevelési évenként szervezett, életkorokhoz igazított csoportba osztástól.
 
Pedagógiai Alapelveink
 
Nevelő munkánk alapelve a komplex személyiség-fejlesztés, amelyben a központi szerepe van a művészeti és környezeti nevelésnek. Mindennapjaink meghatározója a környezet tevékeny megismerése külső helyszíneken. A témákat havi projektben dolgozzuk hetekre bontva más-más tematika köré felépítve. Ez a módszer a szocializációs kapcsolatokra gyakorolt kiemelten pozitív hatásokon kívül lehetőséget ad az egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó nevelőmunkára, a gyermekek kommunikációs, anyanyelvi kultúrájának fejlesztésére is.
Hisszük hogy a mozgás és a szellemi fejlődés szoros kölcsönhatásban áll, ezért kiemelten biztosítjuk a változatos mozgás lehetőségeit a gyermekek igényeinek megfelelően. Mindennapi gyakorlatunk volt a vírushelyzet kialakulásáig a gyermekek délelőtti úszás-, és korcsolya foglalkozásokon való részvételének biztosítása szülői igények szerint. Ezeken kívül – különös tekintettel a nagycsoportos korosztályra – sok, külső helyszínen zajló mozgásos programon vettünk részt– madármegfigyelések, terménygyűjtések, almaszüret.
Programunk lényege a tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés, ami azt jelenti, hogy a Mesepalota Tagóvodába járó gyermekek már a kiscsoport második félévében az óvoda épületén kívül tehetnek szert azokra az ismeretekre, amelyeknek a feldolgozása a projektek részeként valósul meg, vagyis a gyermek ismeretszerzése az általa közvetlenül megszerzett tapasztalatokon alapul.  Ezek az élmények, ismeretek sokkal mélyebben beépülnek a gyermek tudásába. A pozitív fegyelmezés, és a bátorító nevelés módszereivel és eszköztárával segítjük óvodásainkat a szocializáció folyamatában. Segítjük a gyerekeket abban, hogy fontosnak érezzék magukat, ösztönözzük őket, hogy felfedezzék mire képesek, és használni tudják problémamegoldó gondolkodásukat.
Igyekszünk érdeklődő, kreatívan együttműködő, szabályokhoz alkalmazkodó gyermekeket nevelni, akik kedvesek, segítőkészek társaikkal. 
 
Alkalmazotti közösségünk
 
Hiszünk a csapatmunkában. Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, tagóvoda vezető, pedagógiai asszisztens, dajka néni, és külső segítő szakemberek szoros együttműködésben végzik a gyermekek egyéni szükségleteire épített  nevelő munkát. Módszertani ismeretüket folyamatos  továbbképzésekkel biztosítjuk.
Tagóvodánkban az óvodapedagógusok beviszik a csoportjaikba egyéni tudásukat, szemléletüket. Minden csoportunk és fejlesztő pedagógusunk is használja az Okoskocka és a Mozgáskotta fejlesztő eszközöket; a módszerek által gazdagodnak a gyermekek ismeretei, fejlődik figyelmük, gondolkodásuk, az emlékezetük.
 
Együtt a családokkal
 
Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges jövőjéért a családokkal tegyünk együtt kulturáltan, konfliktusmentesen, környezettudatosan. Sok nevetéssel, relaxációval, mozgással, egészséges étrenddel, pozitív gondolkodással, örömteli tevékenységekkel, friss zöldség- és gyümölcsevéssel, ének-zenével, pihenéssel, sok-sok játékkal. 
A környezet, a körülöttünk lévő emberek, állatok, növények tiszteletére neveljük a gyerekeket. Szociálisan érzékeny gyermekeket nevelünk, és ebben kiemelkedően fontos, hogy figyelmünk a rászorulók segítésére is irányuljon.
 
Tehetséggondozás
 
2020/21-es nevelési évtől tagóvodánk akkreditált kiváló tehetségpont. Tehetséggondozásunk keretében logikai, mozgásos, zenei, anyanyelvi, vizuális műhelyeinkben foglalkozunk a tehetségígéretekkel. Ezeken belül biztosítunk Okoskocka, Sakkjátszótér, Így tedd rá, Sportmanó foglalkozásokat. Művészeti műhelyünkben agyagozunk a gyermekekkel, melynek élményét a helyben található égetőkemencénk teszi teljessé. Anyanyelvi műhelyünkben mesedramatizálás, kommunikációs készségek fejlesztése kap hangsúlyos szerepet. Tehetségműhelyeink: Logi Mókus, Sakkjátszótér, Kisagyagművesek, Táncoló Talpak/Így tedd rá
 
Zöld Óvoda
 
2016 tavaszától Zöld Óvodaként működünk. Mindennapjainkat ennek szellemében éljük. Kiemelt feladataink a környezettudatos életmód magatartásformáinak alakítása gyermekek, szülők körében, valamint az egészséges életre való nevelés. 
Célunk a környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, élményszerzés biztosítása a gyermekeknek. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák alakítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
A Zöld Óvodához kapcsolódó programtervünk:
Komposztálás Világnapja
Medvenap
Vizes élőhelyek napja
Újra papír napja
Víz Világnapja
Egy gyerek, egy palánta
Föld Napja
Madarak, fák Világnapja
Környezetvédelmi Világnap

Óvodánkban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
logopédus
fejlesztő pedagógus
pszichológus
gyógypedagógus
hittan
úszás

Fizetős szolgáltatások:
korcsolya (Városligeti Műjégpálya)
ovifoci
zenés torna
kosárovi
angol

                                                     Csoportjaink:

Kisvuk csoport – a legkisebbek - Fruzsi néni, Ancsi néni

A Kisvuk csoportban állandó délelőttös munkarendben Fruzsi néni diplomás óvodapedagógusunk neveli, gondozza a kicsiket, munkáját délutánonként pedagógiai asszisztensként Ancsi néni és a dajka, Marika néni segítik.

Fruzsi néni nagyon jól ért a gyerekek nyelvén. A reggeli lendülete még egy fárasztó nap végén sem csökken! Ismereteit tovább bővítette, részt vett a Sportmanó továbbképzésen, melynek célja öt sportág alapjait (kézi, kosár, floorball, tenisz és futball) megismertetni a gyerekekkel.

Az elmúlt években a mozgásban tehetségesnek bizonyuló gyerekekkel is foglalkozott.

A Kippkopp csoport az egyik nagycsoportunk. Lívi néni óvodapedagógusként, Betti néni pedagógiai asszisztensként és Borika néni dajkaként foglalkozik a nagyobbacskákkal. A dinamikus, fiatal óvodapedagógus tudásával, kedves személyiségével, határozottságával terelgeti a mindennapokban  a tudásra szomjazó gyerekeket. Játékba ágyazva, differenciáltan fejlődnek óvodásaink. A logikai játékok használatában a Kippkopp csoport élen jár, ennek alapja, hogy Lívi néni egészen kiscsoportos koruktól megszerettette velük a matematikai, logikai gondolkodást, mely a gyermekek fejlődését, iskolában való boldogulásukat segíti.

Tehetséggondozó műhelyt is vezet, mely logikai-matematikai irányban fejleszti a tehetségígéreteket. Szakmaiságát elmélyítve a Nemzeti Tehetség Program keretein belül akkreditált képzésen vett részt. Ugyanezen program keretein belül az óvodában megszervezett Okoskocka fejlesztő eszköz használatát is elsajátította, melyet a nagycsoportosaival gyakran elővesz a mindennapokban. 

A Kippkopp csoport mozgásfoglalkozásaiba beépülnek a népi játékok, néptáncos elemek is, hiszen óvodapedagógusunk elvégezte a  "Népi játékok, néptáncmódszertan az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában" illetve a  "Komplex fejlesztőpedagógia  népi játékokkal, néptánccal" továbbképzéseket is.

A Kippkopp csoportba járó SNI-s kisgyermek fejlesztését, gondozását az  utazó gyógypedagógusok is segítik.

Zsuzsi néni, diplomás óvodapedagógusunk sok-sok hosszú év óvodapedagógusi munkája nyomán nagy tapasztalattal és igazi tyúkanyós szeretettel terelgeti a legkisebbeket a Kisvakond csoportban. Munkáját Melinda néni pedagógiai asszisztensként, Barbi néni dajkaként segíti.

A projekt módszerrel történő tevékenykedtetésnek köszönhetően az ismeretátadás a fokozatosság elve alapján, egymásra épül. A napi cselekvésbe ágyazva játék, manipulálás, vizuális megoldások, látás, hallás, érzékelés, tapintás, mozgás útján dolgozzuk fel a hónapok különböző témáit. Egy-egy projekt végén mindig megtörténik az elsajátított ismeretek összegzése, mely többféle módon történhet: készülhetnek alkotások síkban, térben vagy megjelenhet a játékban, mesében, dalban, körjátékokban. Az alkotások kiállítása a Mesepalota hosszú folyosóit egész évben változatosan díszíti. A Kisvakondok – ahogyan tagóvodánk minden csoportja és dolgozója – elkötelezett környezetvédő, ezért mindennapjaikba, vizuális foglalkozásaikba rendszeresen készítenek újrahasznosított alkotásokat, kertészkednek, csíráztatnak, kísérleteznek!

Zsuzsi néni az agyagozás, a Kisagyagművesek tehetség műhelyünk lelke tagóvodánkban. Égetőkemencével is felszerelt műhelyünkből segítő, ösztönző útmutatásával csodás alkotások kerülnek ki a kis kezek közül.

Szilvi néni is a fiatal, diplomás óvodapedagógus csapatot erősíti intézményünkben. Dalos kedvével, szeretetével biztonságos légkört teremtve terelgeti a 4-5 éveseket. Ebben Reni néni pedagógiai asszisztensként, Judit néni pedig dajkaként segíti munkáját. Csoportszobájuk az egyik legnagyobb az intézményben, tágas terét galéria is színesíti, ahogyan öt csoportszobánk közül négyben van lehetősége a gyerekeknek ezt használni, játékukba beépíteni. Szilvi néni az elvégezett továbbképzéseinek köszönhetően szintén rendelkezik az Igy tedd rá! és a Mozgáskotta módszer alkalmazásához szükséges tudással, és ezt használja is a csoport mindennapjaiban. Hitvallása szerint: „A mozgáskotta fejlesztőeszközzel gyerekeknek érdekesebbé válik a mozgás, motiváltabbak lesznek. Jól használható a gyerekek figyelme, képzelete, emlékezete fejlesztésére. Játékosabbá teszi a gyerekek mindennapjait akár a csoportszobában kialakított helyen, akár a tornateremben."

Az "Így tedd rá" elemeinek használatával a gyerekek fogékonyakká válnak az új dalokra, énekekre, játékokra. Ismert és kevésbé ismert játékokat is tanulunk. A mindennapos torna keretében is alkalmazom a népi játékokat, mondókákat, táncot. Ilyenkor bekapcsolom a zenét, előkerülnek a tulipánok is, melyre együtt táncolunk. A tánc és a játékok által fejlődik a gyerekek mozgása, társas kapcsolatai, egyéni megnyilvánulásaik, verbális, non-verbális kommunikációjuk.

Enikő néni nem csak óvodapedagógusi végzettségét, hanem differenciáló pedagógus tanulmányai során szerzett ismereteit is beépíti a legnagyobbak mindennapi életébe; munkáját pedagógiai asszisztensként Fanni néni és dajkaként Emese néni segíti. A csoport hétköznapjaiban nagy hangsúlyt kapnak a Mozgáskotta és az Így tedd rá elemei. A dalos játékok, népijátékok, néphagyományok mellett - melyek fejlesztik a gyerekek szókincsét, memóriáját, kommunikációját - nagyon szeretnek kreatívkodni, együtt átélni az alkotás örömét. Életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően gyakorolják a különböző anyagok és a különböző technikák alkalmazását: kézimunka (varrás), színezés és barkácsolás, festés és sok más egyéb. A Micimackó csoportszobájának tágassága lehetővé teszi a Mozgáskotta eszköz sokrétű használatát.

A Mesepalota Tagóvodában főállású fejlesztő pedagógus segíti a lemaradó gyermekek felzárkóztatását, a tehetségígéretek gondozását. A fejlesztési alkalmak a legkorszerűbb eszközökkel, játékokkal, IKT eszközökkel felszerelt, barátságos fejlesztő szobában és a szintén ilyen adottságokkal rendelkező tornateremben zajlanak egyéni vagy kiscsoportos keretek között. A fejlesztési alkalmak kiegészítik a csoportban történő nevelő-oktató munkát, ezek a gyermekek napirendjébe beágyazva a délelőtti órákban történnek alkalmazkodva a a csoportok programjaihoz. 

Fejlesztő pedagógusunk nem csak szakirányú diplomája és évtizednyi fejlesztői, illetve művészetterápiás gyakorlata alapján látja el óvodásainkat, készít fel sikeresen az iskolára, hanem rendelkezik a BTMN-es gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel és képzettséggel is. A tehetségígéretek gondozását a Sakkjátszótér tehetségműhelyben végzi, és egyben tagóvodánk tehetségműhely koordinátora is.

Galéria