Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Katica Tagóvodája

 Bemutatkozás 
 
A Katica Tagóvoda a Népligethez közel, a Tisztviselőtelepen található. Hatalmas, füves, árnyékot adó fákkal, folyamatosan bővülő udvari játékeszközökkel rendelkező udvarunkon a gyerekek kedvükre mozoghatnak, játszhatnak. A hat csoportos óvodában vegyes életkorú csoportokban folyik a nevelés, mivel fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk bekerült gyermek családias közösségben nevelődjenek.

Kiemelt feladtunk az inkluzív nevelés, mely – a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett a tehetséges és migráns gyermekek nevelését is jelenti, melyhez igyekszünk megteremteni a tárgyi, személyi feltételeket. Évek óta főállásban gyógypedagógus – logopédus vezetésével sikerrel működtetjük az intenzív logopédiai csoportot, ahol a multikulturális nyelvfejlesztő, iskolára való felkészítő program is sikeresen folyik.

Rendelkezünk egy jól felszerelt tornateremmel, fejlesztőszobával, só szobával, logopédiai fejlesztő helyiséggel, valamint a termek a csoport sajátos arculatát tükrözik.
Rendszeresen részt veszünk kerületi, budapesti és országos versenyeken (váltóverseny, futóverseny, úszóverseny, közlekedési, kerékpáros verseny), ahol csapatainkkal dobogós helyezéseket érünk el.

Tagóvodánk “Zöld óvoda”, “Madárbarát-kert”, mivel fontosnak tartjuk a környezettudatos szemléletformálást.
Tehetségműhelyeket működtetünk:
- Kacskaringó (néptánc)
A tehetséggondozó tevékenységünk célja megismerni és megérteni, segíteni, kielégíteni a gyermek szükségleteit, ösztönözni motivációját, kíváncsiságát és kreativitását, bevonni a problémáinak megoldásába, erősíteni a személyiségét, felkészíteni, hogy kreatív felnőtt váljék belőle. Műhelyfoglalkozásokon törekszünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben tehetségfejlesztés megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek felkínálása valósul meg.

A nagycsoportosok iskolaérettségi szűrése és felzárkóztatása a fejlesztő pedagógus segítségével valósul meg. Módszerei között szerepel a Sindelar részképességmérő teszt, a Gósy-féle beszédészlelést fejlesztő módszer, valamint a szenzomotoros idegrendszeri érettséget segítő terápia.
Óvodánk gyógypedagógus-logopédusa, a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex logopédiai terápiáját végzi.  Célja a nyelvi fejlődés zavarából adódó hátrányok csökkentése, és az érintett gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének segítése, az integráló óvodai nevelés folyamatában.
Intézményünk gyógypedagógusa a gyermekkori autizmussal diagnosztizált gyermekek speciális, egyénre szabott terápiáját, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztését végzi óvodánkban.
A fejlesztő TEAM sikeresen alkalmazza a Mozgáskotta és az OkosKocka fejlesztőcsomagot foglalkozásaikon.

 

Gasztrotanoda a Katica tagóvodában

A foglalkozásokon
− ismereteket és gyakorlati tudást adunk át gyerekeknek a környezettudatos egyben egészséges életmód
kialakításához,
- a receptek használatán keresztül a szövegértési, számolási készségeiket mélyítjük,
- a főzési tevékenységekkel a pszichomotoros készségeket fejlesztjük,
- a csoportmunkával a kreativitást és kommunikációs készségeik fejlődéséhez járulunk hozzá.
 
1. csoport (Agy-tornászok)

Az 1-es csoportban a mozgásra és a matematikai készségfejlesztésre fektetjük a hangsúlyt. Igyekszünk a szabadjáték során ezen területeket még sokoldalúbban fejleszteni. A játékok többségébe bevonható a matematika, hiszen végtelen ötlettára a gondolkodásfejlesztés szempontjából nagyszerű lehetőségeket és értékeket kínál. A gyerekek a játékon keresztül tapasztalatokat gyűjthetnek önmagukról, másokról, a körülöttük lévő szűk környezetről. A sok kirándulás során, melyet tervezünk megvalósítani, megismerhetik és megcsodálhatják tágabb környezetüket is, mely összekapcsolódik a matematikával és a mozgással is. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a gyermekeknek képességeik kibontakoztatására, hiszen kíváncsiak erejükre, tudásukra, kitartásukra egy probléma találkozásában. Manapság nagy figyelmet kap az egészséges életmód, ezért a logikai fejlesztés mellett kiemelt szerepet szánunk a mozgásnak. A mozgás fejlesztése magában hordozza a mozgásigény kielégítését, a testmozgás megszerettetését, koordinációs és motoros képességek fejlesztését és segítségével lehetőséget teremthetünk az együttműködés erősítésére és az önbizalom erősítésére. Mindemellett még a gyerekek kreativitása és az egyéni ötleteik kibontakoztatása is előtérbe kerülhet. Nem utolsó sorban pedig ne feledkezzünk meg preventív, jótékony hatásáról mind a testi, mind az értelmi képességeket illetően.

Az egészséges életmódra nevelés napjaink egyik legfontosabb pedagógiai feladata. A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését tartjuk szem előtt, hiszen az egészségnevelés megalapozó jelentőségű a gyermekek személyiségfejlődésében. A mindennapi testmozgás mellett- mely megvalósul tornateremben, csoportszobában, udvaron- fontosnak tartjuk a gyermekek lelki egészségét. Ezért arra törekszünk, hogy gyermekeink derűs légkörben, érzelmi biztonságban legyenek, ezáltal nyitottá válnak a világra, elfogadják a másságot, könnyebben alkalmazkodnak a különböző helyzetekhez. Csoportunkban vannak ételallergiás gyerekek, akik mást étkeznek, mint a többiek. Ez is fejleszti a gyerekek megértő, elfogadó képességét. A szülők együttműködése, segítőkészsége szintén példamutató a gyermekek számára. Amellett, hogy folyamatosan biztosítják a mindennapi gyümölcsadagot, odafigyelnek arra, hogy pl. születésnapkor az ételallergiás gyermekeknek is legyen külön süteménye. Évek óta jól működik, hogy minden gyermeknek van a csoportszobában kulacsa, melyből a nap folyamán bármikor ihat, így biztosítva van a napi folyadék bevitel. Ebben szintén nagy szerepe van a szülők együttműködésének. Különféle tevékenységekkel biztosítjuk,- séták, kirándulások, érzékszervi, közösségi játékok-hogy gyermekeink minél több tapasztalatot, ismeretet szerezzenek az őket körülvevő természeti- és társadalmi környezetről.

Az év folyamán rendszeresen és folyamatosan szervezünk kirándulásokat, táborokat, melyek nagyban meghatározzák az óvodai életünket.

Közvetlen célunk a természet megismertetése, megszerettetése és egy másfajta gondolkodásmód kialakítása. Kirándulásaink során törekszünk, hogy kialakítsunk egy olyan magatartásformát, amely megalapozza az élő és élettelen környezettel való hatékony együttműködést. A környezeti témák feldolgozásához gazdag színhelyeket választunk (múzeum, állatkert, vadaspark…)

Módszerünk a folyamatos, rendszeres megfigyeltetés, tapasztalatgyűjtés, kutatások, kísérletezések.

Kezdetben közvetlen környezetünket ismertetjük meg, majd tágabb környezetünket fedeztetjük fel, ahol a gyerekek bátran, otthonosan mozognak és lehetőségük nyílik megfigyelni, összehasonlítani az évszakok változásait, örök körforgását.

Az óvodai élet megszervezésében fő feladatunknak tekintjük a harmonikus személyiségfejlesztést, illetve az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, prevencióját. Alkalmazott programunkban felhasználjuk az iskolai tanulási képességeket meghatározott funkciók fejlesztését. Kiemelt területként tekintjük az értelmi nevelést, támaszkodva a gyermek spontán szerzett tapasztalataira, ismereteinek rendszerezésére, céltudatos bővítésére. A gyermek alapvető szükséglete emellett a mozgás, így a testi nevelés is kiemelt szerepet kap a mindennapokban a tanulási képességeket meghatározott struktúrák fejlesztésében, illetve az egészségmegőrzés szempontjából.

A Montessori pedagógia, önfejlődésre, önállóságra nevel.

E pedagógia alapelve az a hit, hogy minden gyermekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye, s csak annak kibontakozását kell elősegíteni.

Ebből következik a gyermek személyiségének tisztelete, a gyermek adottságai, fejlettségi szintje, haladási tempójának figyelembe vétele, mert csak ez által válhat a tanulási folyamat örömteljesség és eredményessé.

Minden gyermek számára igyekszünk biztosítani a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét, személyisége fejlődésének szabadságát

A Montessori módszerek alkalmazását az aprólékosan kidolgozott eszközrendszer segíti, melynek nagy szerepe van a nevelőmunkában. Célunk, hogy minél előbb önálló feladatmegoldásra képes, a felnőttektől egyre kevésbé függő gyermekeket neveljünk. Így érvényesül Montessori egyik alapelve: “Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” A másik fontos alapgondolata a módszernek, a megfelelő környezet kialakítása és a változatos tevékenység lehetőségének biztosítása. A program legfőbb célkitűzése a gyermek egész személyiségének alakítása.

A nagyobbak gyakran segítenek a kisebbeknek, a kicsik sokszor figyelik a nagyobbakat, hogy azok mit csinálnak, mert nem áll távol azok tevékenysége az ő lehetőségeiktől. Sajátos tanítás folyik. Az ötéves gondolkodásmódja közelebb van a hároméveséhez, mint a felnőtteké, ezért sokszor jobban elfogadják a magyarázatukat is. A nagyobbak védik a kisebbeket. A gyermekek megismerik egymás tulajdonságait, szokásait és kölcsönösen tolerálják egymást. Amikor a gyermek elmagyaráz valamit, rákényszerül saját tudásának elemzésére, megfogalmazására, hogy azt át tudja adni. Ezáltal világosabbá válik tudása és fejlődik kommunikációs képessége. A vegyes csoportban a gyermekek több szociális tapasztalatot szereznek, a kicsik tisztább beszédet, kifejezésformát, tanulnak. A kölcsönös segítségnyújtás, a közös munka során egyre több szál köti egymáshoz a gyerekeket. Az iskolába kikerülő gyerekekről pozitív visszajelzéseket kapunk a tanítóktól. A kikerülő gyerekek alkalmazkodóbbak, a problémahelyzeteket felismerik és önállóan törekednek megoldásukra.

Népi gyermekjáték, néptánc „Gyertek, gyertek játszani … „

A népdalok és népi játékok komplex ismereteket közvetítenek, jól beilleszthetőek az óvodai mindennapokba. Bármely tevékenységterületen korosztálynak megfelelően válogathatunk közülük.

Az ölbeli játékok ( arcsimogatók, höcögtetők ) segítségével könnyebb a kicsiknek az oviba való beszokás és a felnőttekhez való érzelmi kötődést és bizalmat is ezen játékok alkalmazásával érjük el.

Amihez csak tudunk mondókákat, dalokat, játékokat használunk. Így tanuljuk meg pl. a testrészeinket vagy a hónapokat, napokat. Népi gyermekjáték kincsünk nagyon gazdag, így nem a közismert dalokat, mondókákat játszunk, énekeljük.

Ebben a korban a legnagyobb a gyermekek mozgásigénye, melyet a csoportszobában ugróiskolákkal elégítünk ki. De ha kedvünk úgy tartja, félretoljuk az asztalokat és jó kis népzenére kezdődhet a tánc és egyéb mozgásos játékok.

Hetente egyszer a tornaterem hangos a népzenétől és a gyerekektől, akik önfeledten játszanak velünk együtt. Ilyenkor előkerülnek az ugrókötelek, színes tulipánok, babzsákok. Húzzuk a répát, sütjük a kenyeret és még számos kedvelt játék.

A 6-os csoportban elsődleges nevelési feladatunk a harmonikus, szeretetteljes légkör megteremtése. A mindennapi pedagógiai munka során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek önállóságának kialakítására, fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy életkoruknak megfelelő önállóság alakuljon ki náluk.  A vegyes életkorú csoport kialakításnak köszönhetően a nagyobbak a kisebbeknek segítenek, példát mutatnak, így az egészen kicsik is hamar megtanulhatják a mindennapos feladatok önálló megoldásait.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a saját kultúrájuk értékeit is megismerjék, szeressék. Így a csoportban jelen vannak a népi játékok, dalos játékok népdalok, mondókák is. A népmesék, versek is színesítik a gyermekek mindennapjait.

Ovi-foci Hittan (katolikus, református)

Galéria