Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája

A Katica Tagóvoda a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodája, mely a Népligethez közel, a Tisztviselőtelepen található. Hatalmas, füves, árnyékot adó fákkal, folyamatosan bővülő udvari játékeszközökkel rendelkező udvarunkon a gyerekek kedvükre mozoghatnak, játszhatnak. A hat csoportos óvodában vegyes életkorú csoportokban folyik a nevelés, mivel fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk bekerült gyermek családias közösségben nevelődjenek.

Kiemelt feladtunk az inkluzív nevelés, mely – a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett a tehetséges és migráns gyermekek nevelését is jelenti, melyhez igyekszünk megteremteni a tárgyi, személyi feltételeket. Évek óta főállásban gyógypedagógus – logopédus vezetésével sikerrel működtetjük az intenzív logopédiai csoportot, ahol a multikulturális nyelvfejlesztő, iskolára való felkészítő program is sikeresen folyik.

A zökkenőmentes iskolába lépéshez szükséges képességek egyéni szűrését és fejlesztését főállású fejlesztőpedagógus látja el.

Rendelkezünk egy jól felszerelt tornateremmel, fejlesztőszobával, só szobával, logopédiai fejlesztő helyiséggel, valamint a termek a csoport sajátos arculatát tükrözik.
Rendszeresen részt veszünk kerületi, budapesti és országos versenyeken (váltóverseny, futóverseny, úszóverseny, közlekedési, kerékpáros verseny), ahol csapatainkkal dobogós helyezéseket érünk el.

Tagóvodánk “Zöld óvoda”, “Madárbarát-kert”, mivel fontosnak tartjuk a környezettudatos szemléletformálást.

 
Tehetségműhelyeket működtetünk:
- Kacskaringó (néptánc)
-  Sakkpalota (Sakkjátszótér)  
-  Zöld műhely (természet szenzitív megismerése, felfedezések, kísérletezések)

A tehetséggondozó tevékenységünk célja megismerni és megérteni, segíteni, kielégíteni a gyermek szükségleteit, ösztönözni motivációját, kíváncsiságát és kreativitását, bevonni a problémáinak megoldásába, erősíteni a személyiségét, felkészíteni, hogy kreatív felnőtt váljék belőle. Műhelyfoglalkozásokon törekszünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben tehetségfejlesztés megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek felkínálása valósul meg.
1. csoport (Esztétikai nevelés mozgással, klasszikus zenével - jóga)

A zene érzelem gazdag közösség teremtő hatással bír. Az esztétikai nevelés lehetőségei önkifejező mozgással kompozíciókat, elmesélhető tartalmakat hordoznak. A zene közbeni érzelmek képzeletünk szárnyalásához vezetnek. Feladatom és célom, hogy eljuttassam a gyereket az igényes zene megszerettetéséhez, zeneértő felnőttekké váljanak. Emellett fontos szerepet kapnak a mindennapokban az esztétikai nevelés alapelvei, mint az egyén tisztelete, az önmegvalósítás, az önkifejezés, az empátia és tolerancia. A zene elemei értékes nevelő eszközök: a ritmus a figyelmet, határozottságot, beidegző képességet fejleszti, a dallam az érzés világát nyitja meg, az erőfok és a hangszín pedig a hallószervünk élesítőjeként funkcionál.

Érzelem központú mozgásforma a jóga is, illetve hozzá járul az érzelmi intelligencia fejlődéséhez. A jógán keresztül megtanulják érzelmeik irányítását, segít önmagunk megismerésében, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek olyan önbizalomra tegyenek szert, amely magabiztos tájékozódást eredményez az őket körülvevő világban. A gyermekjóga intenzíven hozzájárul az agyféltekék közötti működés harmonizálásához, a helyes testtartás kialakításához, a lábboltozat fejlődéséhez, illetve fejleszti a helyes légzés technikáját.

2. csoport (Egészségvédelem)

Az egészséges életmódra nevelés napjaink egyik legfontosabb pedagógiai feladata. A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését tartjuk szem előtt, hiszen az egészségnevelés megalapozó jelentőségű a gyermekek személyiségfejlődésében. A mindennapi testmozgás mellett- mely megvalósul tornateremben, csoportszobában, udvaron- fontosnak tartjuk a gyermekek lelki egészségét. Ezért arra törekszünk, hogy gyermekeink derűs légkörben, érzelmi biztonságban legyenek, ezáltal nyitottá válnak a világra, elfogadják a másságot, könnyebben alkalmazkodnak a különböző helyzetekhez. Csoportunkban vannak ételallergiás gyerekek, akik mást étkeznek, mint a többiek. Ez is fejleszti a gyerekek megértő, elfogadó képességét. A szülők együttműködése, segítőkészsége szintén példamutató a gyermekek számára. Amellett, hogy folyamatosan biztosítják a mindennapi gyümölcsadagot, odafigyelnek arra, hogy pl. születésnapkor az ételallergiás gyermekeknek is legyen külön süteménye. Évek óta jól működik, hogy minden gyermeknek van a csoportszobában kulacsa, melyből a nap folyamán bármikor ihat, így biztosítva van a napi folyadék bevitel. Ebben szintén nagy szerepe van a szülők együttműködésének. Különféle tevékenységekkel biztosítjuk,- séták, kirándulások, érzékszervi, közösségi játékok-hogy gyermekeink minél több tapasztalatot, ismeretet szerezzenek az őket körülvevő természeti- és társadalmi környezetről.

3. csoport (Erdőpedagógia és a mozgás)

Az év folyamán rendszeresen és folyamatosan szervezünk kirándulásokat, táborokat, melyek nagyban meghatározzák az óvodai életünket.

Közvetlen célunk a természet megismertetése, megszerettetése és egy másfajta gondolkodásmód kialakítása. Kirándulásaink során törekszünk, hogy kialakítsunk egy olyan magatartásformát, amely megalapozza az élő és élettelen környezettel való hatékony együttműködést. A környezeti témák feldolgozásához gazdag színhelyeket választunk (múzeum, állatkert, vadaspark…)

Módszerünk a folyamatos, rendszeres megfigyeltetés, tapasztalatgyűjtés, kutatások, kísérletezések.

Kezdetben közvetlen környezetünket ismertetjük meg, majd tágabb környezetünket fedeztetjük fel, ahol a gyerekek bátran, otthonosan mozognak és lehetőségük nyílik megfigyelni, összehasonlítani az évszakok változásait, örök körforgását.

Minden évszak szépségét, közösen éljük át a természetben: ŐSZ- „A sokszínű természet” TÉL- „Alvó természet” TAVASZ- „Ébredő természet” NYÁR- „A viruló természet” A környezetünk megismerését szenzitív játékok sokszínűségével tesszük a gyerekek számára érdekessé, maradandó élménnyé. Fontosnak tartjuk a környezet és természetvédelmi nevelés mellett, az egészség megőrzését és a mozgásfejlesztést. Heti rendszerességgel járunk úszni, korcsolyázni a nevelési év során. Rendszeresen részt veszünk kerületi, budapesti és országos versenyeken (váltóverseny, futóverseny, úszóverseny, közlekedési, kerékpáros verseny, olimpia), ahol a Katica Tagóvoda hírnevét öregbítve, dobogós helyezéseket érünk el.

4. csoport (Montessori pedagógia)

A Montessori pedagógia, önfejlődésre, önállóságra nevel.

E pedagógia alapelve az a hit, hogy minden gyermekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye, s csak annak kibontakozását kell elősegíteni.

Ebből következik a gyermek személyiségének tisztelete, a gyermek adottságai, fejlettségi szintje, haladási tempójának figyelembe vétele, mert csak ez által válhat a tanulási folyamat örömteljesség és eredményessé.

Minden gyermek számára igyekszünk biztosítani a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét, személyisége fejlődésének szabadságát

A Montessori módszerek alkalmazását az aprólékosan kidolgozott eszközrendszer segíti, melynek nagy szerepe van a nevelőmunkában. Célunk, hogy minél előbb önálló feladatmegoldásra képes, a felnőttektől egyre kevésbé függő gyermekeket neveljünk. Így érvényesül Montessori egyik alapelve: “Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” A másik fontos alapgondolata a módszernek, a megfelelő környezet kialakítása és a változatos tevékenység lehetőségének biztosítása. A program legfőbb célkitűzése a gyermek egész személyiségének alakítása.

A nagyobbak gyakran segítenek a kisebbeknek, a kicsik sokszor figyelik a nagyobbakat, hogy azok mit csinálnak, mert nem áll távol azok tevékenysége az ő lehetőségeiktől. Sajátos tanítás folyik. Az ötéves gondolkodásmódja közelebb van a hároméveséhez, mint a felnőtteké, ezért sokszor jobban elfogadják a magyarázatukat is. A nagyobbak védik a kisebbeket. A gyermekek megismerik egymás tulajdonságait, szokásait és kölcsönösen tolerálják egymást. Amikor a gyermek elmagyaráz valamit, rákényszerül saját tudásának elemzésére, megfogalmazására, hogy azt át tudja adni. Ezáltal világosabbá válik tudása és fejlődik kommunikációs képessége. A vegyes csoportban a gyermekek több szociális tapasztalatot szereznek, a kicsik tisztább beszédet, kifejezésformát, tanulnak. A kölcsönös segítségnyújtás, a közös munka során egyre több szál köti egymáshoz a gyerekeket. Az iskolába kikerülő gyerekekről pozitív visszajelzéseket kapunk a tanítóktól. A kikerülő gyerekek alkalmazkodóbbak, a problémahelyzeteket felismerik és önállóan törekednek megoldásukra.

5. csoport (Népi gyermekjáték, néptánc)

Népi gyermekjáték, néptánc „Gyertek, gyertek játszani … „

A népdalok és népi játékok komplex ismereteket közvetítenek, jól beilleszthetőek az óvodai mindennapokba. Bármely tevékenységterületen korosztálynak megfelelően válogathatunk közülük.

Az ölbeli játékok ( arcsimogatók, höcögtetők ) segítségével könnyebb a kicsiknek az oviba való beszokás és a felnőttekhez való érzelmi kötődést és bizalmat is ezen játékok alkalmazásával érjük el.

Amihez csak tudunk mondókákat, dalokat, játékokat használunk. Így tanuljuk meg pl. a testrészeinket vagy a hónapokat, napokat. Népi gyermekjáték kincsünk nagyon gazdag, így nem a közismert dalokat, mondókákat játszunk, énekeljük.

Ebben a korban a legnagyobb a gyermekek mozgásigénye, melyet a csoportszobában ugróiskolákkal elégítünk ki. De ha kedvünk úgy tartja, félretoljuk az asztalokat és jó kis népzenére kezdődhet a tánc és egyéb mozgásos játékok.

Hetente egyszer a tornaterem hangos a népzenétől és a gyerekektől, akik önfeledten játszanak velünk együtt. Ilyenkor előkerülnek az ugrókötelek, színes tulipánok, babzsákok. Húzzuk a répát, sütjük a kenyeret és még számos kedvelt játék.

6. csoport (Angol)

A 6-os csoport sajátos tematika szerint halad, melyek délelőtti tevékenységeibe belecsempésszük az angol nyelvet. Játékosan, sok énekkel, mondókával, verssel folyik a tanulási folyamat, melyek a tradicionális angolszász népi kultúrából táplálkoznak. Így a nyelv ritmusát, lejtését, szókincsét könnyebben sajátítják el a gyerekek.

A mesék, a körjátékok, a kis párbeszédek a mindennapi helyzetek nyelvezete segít a gyermekeknek magabiztosan mozogni az angol nyelvi közegben.

Nagy előnyt jelent majd ez a tudás a gyerekeknek az iskolában és az élet más területein, ahol a nyelvtudásukra lehet szükség.

Szinte észrevétlenül tanulnak, számukra teljesen természetes lesz az angol nyelv használata.

Délutáni választható foglalkozások
Ovi-foci Hittan Rocky Angol