Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Napsugár Tagóvodája


A Napsugár Tagóvoda Józsefváros szívében, barátságos belső udvarával és otthonos környezetével ideális kis sziget a belvárosban élő gyerekek számára. Négy csoportunk életkor szerint homogén. Pedagógiai alapelveinket, módszereinket a Józsefvárosi Óvodák Pedagógiai Programjának megvalósítása érdekében a Komplex prevenciós óvodai programból merítettük, s hosszú évek tapasztalatai alapján igazítottuk a hozzánk járó gyermekek igényeihez. A fejlődést a mozgás-észlelés-gondolkodás-beszéd egységében, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, támasznyújtó környezetben valósítjuk meg. Kiemelt feladatunk a mozgásfejlesztés, melynek során a szenzomotoros tapasztalatszerzésre alapozva fejlődnek a későbbi iskolai élethez szükséges képességek.

Preventív, fejlesztő és inkluzív szemléletünk szerint
  - minden gyermek más és más, egyedi, ezt értékként kezeljük
  - a gyermekek egymástól eltérő ütemben fejlődnek, ahhoz, hogy a számukra megfelelő támogatást nyújtsuk, meg          kell ismernünk őket, érzelmi, szociális és kognitív fejlődésüket
 - a fejlődést figyelemmel kísérve olyan tapasztalatszerzési lehetőségeket kínálunk gyermekeinknek, mely a   minél korábban történő problémafelismerésre épül, lehetőséget adva a lehető legkorábbi életszakaszban történő képességfejlesztésre, ezzel a későbbi hiányosságok megelőzésére
  - a gyermek elsődleges tevékenysége a játék, ezért ezeket a tapasztalatokat a gyermekek játékban szerzik meg.

Mindennapjainkba beépülnek a fenntarthatóságra nevelés, a klímatudatosság elemei, így gyermekeink saját élményeiken keresztül megtapasztalva, szokás szinten alkalmazzák, s belső igényükké válik. Mesékkel, versekkel, énekekkel, a környezeti jeles napok és változatos programokkal tesszük élménydússá az év során.
Fontosnak tartjuk, hogy ismerkedjenek az infokommunikációs eszközökkel, hiszen—különösen az utóbbi időben kialakult helyzet miatt—mindennapjaink egyre területe helyeződik át az online térbe. Miközben a tudatosan előkészített tartalom a képességeik fejlődéséhez nyújt támaszt, tapasztalatokat gyűjtenek a gyerekek az eszközök, programok kezelésében, a hasznos és nem hasznos tartalom elkülönítésében, a szerzett információ felhasználásában, és az online és valós tér közötti egyensúly megtalálásában.

Munkánkat sok fejlesztő szakember segíti, akik a fejlődés valamely területén eltérést, részképességhiányt mutató, és a különleges figyelmet igénylő gyermekeket támogatják:
- fejlesztőpedagógus egyéni, vagy páros tevékenység keretében
- gyógypedagógusok egyéni, vagy páros tevékenység keretében
- logopédusok emelt óraszámban, egyéni, vagy páros tevékenység keretében
- pszichológusok az érzelmi intelligencia fejlesztése érdekében, kis csoportos formában
- mozgásfejlesztés egyéni, vagy páros tevékenység keretében
- fejlesztő jóga csoportos formában

Célunk, hogy egyedi személyiségvonásaikat tiszteletben tartva, fejlődésükhöz alkalmazkodva, abban messzemenőkig támogatva, boldog gyermekként élhessék meg a vissza nem térő gyermekéveket, s közben felkészüljenek az iskolai életre.
Csoportjaink

Maci, Csigabiga és Pillangó csoportjaink szervezésénél figyelünk, hogy közel azonos korú gyermekek kerüljenek egy csoportba.

A csoportokban a 3-7 éves gyermekek fejlődését támogató, speciális játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, melyeket a gyermekek önállóan, spontán játékukban is használhatnak, és az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben a célzott fejlesztés eszközei is lehetnek. Sok más mellett ilyenek pl. a Mozgáskotta, Ayres eszközök, szivacs építő és mászó elemek, holdjárók, Okoskocka, Sakkjátszótér, Olifu játékok, különleges ritmushangszerek, stb.

Csoportszobáink tágasak, világosak, berendezéseik a gyermekek méretéhez igazodnak. Sokféle mozgásos, illetve fejlesztő játék áll a gyerekek rendelkezésére. Minden csoportban van barátságosan berendezett babaszoba, babakonyha, s autók, autópályák, favasutak, különböző építőjátékok, valamint társas és kognitív képességeket fejlesztő játékok elégítik ki játékos kedvüket. Mozgásos játékainkat és a csoportszobában rendelkezésükre álló mozgásos eszközöket az egész nap folyamán, önállóan is használhatják. Így biztosítjuk számukra, hogy folyamatosan kielégíthessék mozgásigényüket, és begyakorolhassák a „tanult” mozgásformákat. Amíg ők „csak játszanak”, idegrendszerük éréséhez észrevétlenül szerezhetik meg a megfelelő tapasztalatokat a tudatosan kialakított környezetben. Szabad játék során bárki kedvére kézműveskedhet, festhet, gyurmázhat, ragaszthat vagy rajzolhat a folyamatosan rendelkezésükre álló eszközökkel. Olyan környezetet teremtünk számukra, melyben minden gyermek megtalálja az érdeklődésének megfelelő játékot, ebben és a csoportszoba berendezésében, díszítésében felhasználjuk és figyelembe vesszük ötleteiket, igényeiket is, aktuális játékaikhoz saját maguk is alakíthatják a teret. A szervezett tevékenységek alkalmával játékosan ismerkedhetnek a matematikával, környezetismerettel, meséket, verseket, énekeket, körjátékokat, mondókákat tanulhatnak a gyermekek.

Belső udvarunk zárt, falait vidám mesefigurák színesítik. Ha az időjárás engedi, minden nap legalább 1 órát tölthetnek óvodásaink az udvaron, ahol óriási homokozó, zárt focipálya, hinták, rugós hinták, trambulin, mászókák és még sok eszköz teszi lehetővé a játékos mozgást. Rendelkezésükre áll továbbá koruknak megfelelő futóbicikli, roller, háromkerekű bicikli, kétkerekű bicikli. Télen több szánkó is biztosítja az örömteli szórakozást, lejtőn csúszkálásra ad lehetőséget a domb, nyáron a mezítlábas ösvényen sétálhatnak és párakapuk, locsoló hűsíti a gyermekeket. Az udvari játékok minden korosztály igényeit kielégítik a legkisebbektől a legnagyobbakig.

A rögzített játékok területén mindenhol gumitégla borítás és műfüves aljzat óvja a gyermekek biztonságát. Meleg, napos idő esetén 2 óriási napernyő védi a homokozóban játszó gyerekeket, az udvar más részében hatalmas cseresznye és madárcseresznye fa teremt hangulatos, árnyas területet.

A napirend szervezésekor figyelmet fordítunk arra, hogy a csoportok 2 turnusban játszhassanak az udvaron. Szeptembertől a kis-középső csoport, és a 2 nagycsoport váltásban mennek ki, így adottak a feltételek a kisebbek számára az új játékokkal való ismerkedéshez, a biztonságos mozgás és eszközhasználat begyakorlásához, a nagyobbak számára pedig az igényeiknek és fejlettségüknek megfelelő, bonyolultabb mozgások kipróbálásához, gyorsaságuk, ügyességük fejlődéséhez. Tavasztól fokozatosan egyre hosszabb időt töltenek együtt az udvaron, így a nyári életre kialakulnak az együtt játszáshoz szükséges szokás-, és feltételrendszer.

Óvodapedagógusaink rendkívül elhivatottak, gyermekszeretők, képzettek, jártasak a ma gyermekének fejlődését segítő pedagógiai módszerek terén. Személyiségük és az általuk kínált programok sokszínűvé teszik a csoportjainkban a gyermekek életét, fejlődését. A gyermekek számára biztonságos, szeretetteljes légkört teremtenek, ahol a legkisebb problémára is mindig van megoldás. A pozitív fegyelmezés módszereit alkalmazzák, segítik, hogy maguk a gyermekek közös, mindenki számára elfogadható megoldást találjanak. Ezáltal erősödik önállóságuk, az elfogadás, a beilleszkedés, minden gyermek megtalálhatja a személyiségének megfelelő, saját közösségének elengedhetetlen részét képező, stabil helyét. Figyelembe vesszük a gyermek és családok eltérő hagyományait, a gyermekek egyéniségét. Olyan értéket igyekszünk megteremteni, melyeket minden partnerünk (gyermek, szülő, óvó néni) magáénak érez, s melyben jól érzi magát.

Az óvodapedagógusok képzettségeik és erősségeik mentén erősítik a Komplex prevenciós program megvalósulását:

A Maci csoport óvónénije óvodapedagógus és fejlesztőpedagógus végzettségű, szenzomotoros mozgásprogrammal és projekt szemléletű témafeldolgozással támogatja a gyermekek fejlődését.

 

A Csigabiga csoportban a gyermekek napjait a Blum program összművészeti eszközeinek, a zene, ritmus, tánc, mozgás, ábrázolás, az alkotó tevékenységek sora színesíti, és terápiás hatásuk segíti őket a fejlődésben. Fejlesztőpedagógus, romológus, alapozó mozgásfejlesztő, és zenész képzettséggel rendelkező óvónénik koordinálják és integrálják játékba ezeket a lehetőségeket.

 

A Pillangó csoportban az óvodapedagógusok végzettségét szomatopedagógus képesítés is erősíti, a csoportban a Blum program, a népzene és az érzelmi intelligencia fejlesztése teszi kerek egésszé a pedagógiai módszerek megvalósulását.

 

Az óvónők személyre szabott nevelési, fejlesztési tervet készítenek, ennek tükrében a gyermekek képességeit az egyéni sajátosságok figyelembevételével, differenciáltan fejlesztik sok pozitív megerősítéssel és szeretettel. Minden gyermekhez megtalálják azt a kulcsot, aminek hatására a gyermek „kinyílik”, és innen építik föl az óvó néni-gyermek kapcsolatot, és a számukra szervezett tevékenységeket. Az egész nap folyamán, bármely tevékenységben találnak lehetőség arra, hogy a gyermekeket fejlesszék, hol csoportosan, hol egyénileg.  S miközben a gyermekek „csak” játszanak, bővítik ismereteiket, tapasztalataikat, s készülődnek az iskolára, a jövőre, a szociális kapcsolataik építésére, érték- és normarendszerük kialakítására, érzelmi életük stabilizálására.

Pedagógiai munkánk fontos része a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, és a tehetséges gyermekek kiemelkedő képességeinek kibontakoztatása. Ennek egyik eszköze az egyénre szabott, differenciált fejlesztés a mindennapokban. A tevékenységszervezést úgy alakítjuk, hogy annak a gyermeknek is sikerélményt nyújtson, aki egyéni támogatást igényel, és annak a gyereknek is, aki az adott területen kiemelkedő teljesítményre képes. Képzett fejlesztők, terapeuták segítik munkánkat, napi szintű, szoros együttműködés során hangolják össze a gyermekek fejlesztésének módszereit, eszközeit.

Fejlesztőpedagógusunk a részképesség hiányosságokkal küzdő gyermekek fejlődését segíti csoporton kívül, egyéni, vagy páros foglalkoztatási formában. 4 éves kortól méri a gyermekek kognitív, tanulási képességeit, hogy az esetleges hiányosságokat időben felismerjük, s az óvodapedagógusokkal közösen megtaláljuk a célzott fejlesztés lehetőségeit.

Gyógypedagógusunk a sajátos nevelési igényű, valamit beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket speciális fejlesztéssel támogatja. Egyénileg, vagy párosan emeli ki a gyerekeket a csoportból, így intenzív, és igényeiknek megfelelő fejlesztést kapnak a különleges bánásmódot igénylő gyerekek.

Kutatások támasztják alá, hogy az önmegvalósításban és a beilleszkedésben meghatározó az érzelmi intelligencia fejlettsége, az értelmi intelligencia mellett egyre hangsúlyosabb, ezért e területre is figyelmet fordítunk.  A csoportokban az óvodapedagógusok a napi tevékenységekbe is beépítik a fejlesztés lehetőségeit, s szükség szerint a Hogy Vagy? Egyesület képzett munkatársai segítik a gyermekeket a Bálint módszer eszközeivel. A mesék segítségével fejlesztik, színesítik a gyerekek érzelmi életét, gazdagítják fantáziájukat, segítik erkölcsi fejlődésüket, s próbálják a gyerekek felismerni, megélni, tudatosítani az érzelmeket, érzéseket, az önmagukban, vagy másokban kiváltott reakciókat.

Kiemelten figyelünk a gyermekek beszédfejlődésére, mely az iskolai életnek és a fogalmi gondolkodás kialakulásának is feltétele. Ebben a FPSZ Beszédjavító Tagintézménye támogatja munkánkat, emelt óraszámban biztosítanak logopédiai ellátást, illetve beszédindító mozgásfejlesztésre is van lehetőség a gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelően.

Pszichológusunk figyel gyermekeink lelki jólétére, és egyéni formában is segíti azokat a gyermekeket, akiknek valamely probléma feldolgozásában támogatásra van szüksége.

Fejlesztő jógaoktatónk komplex foglalkozásai jótékony hatással vannak a gyermekek mozgásigényére, érzelmi intelligenciája, észlelésük, figyelmük fejlődésére, a feszültség és az elfojtott érzelmek oldására, valamint az egészséges életmód megalapozására.

Tehetségfejlesztés: „Ritmusvarázs” tehetségműhelyünk zenei élményekkel színesíti gyermekeink mindennapjait, s támogatja fejlődésüket. A rendelkezésre álló ritmushangszerekkel ( ritmus botok, kasztanyetta, csörgők, tojások, dobok, a színes hengerek, csengők) történő együtt zenélés mindenki számára sok pozitív élménnyel jár. A zenei képességeik mellett fejlődik figyelmük, szociális képességeik, aktivizálódik kreativitásuk, alkothatnak. A zenei tevékenységek felszabadulttá teszi a gyermekeket, mindenki megérezheti a tevékenység során, hogy fontos és nélkülözhetetlen része a közösen létrehozott zenei alkotásnak, a zenekarnak.

Ezek a sajátos szervezésű foglalkozások rendkívül népszerűek gyermekeink körében, mert a szakemberek játékos formában, élményt nyújtó tevékenységekkel várják a gyermekeket. Örömmel fogadják őket, s bár rugalmasan, de „órarend” szerint viszik el a gyermekeket a csoportból, ők versengenek, ki kerüljön sorra.

A gyermekek testi-lelki jóléte, fejlődése közös ügyünk, ezért kiemelt jelentőségű a gyermek-szülők-óvoda (óvónénik, fejlesztők, óvodatitkár, vezető) kapcsolat és bizalom, szakmai célkitűzéseinket maradéktalanul csak a szülőkkel közösen, együttműködve tudjuk megvalósítani. Ezt a kapcsolatot több szempont figyelembevételével igyekszünk folyamatosan fejleszteni, mindig az adott helyzethez igazítani:

- Tudjuk, hogy minden szülő számára a legfontosabb a saját gyermeke, ő ismeri minden rezdülését, a legerősebb a kötődés, a féltés és a jóakarat.

- Tudjuk, hogy magától értetődő érdeklődés él a szülőkben az óvodai élet minden perce iránt, s hogy abban gyermekük hogyan illeszkedik be.

- Elfogadjuk, hogy minden család autonóm közösségként, sajátos érzelmekkel, szokásokkal, érdeklődéssel, beállítottsággal, problémákkal és lehetőségekkel éli a mindennapjait.

- Tudjuk, hogy szakmai szempontból mi áll a leginkább a gyermekek fejlődésének szolgálatában.

- Tudjuk, hogy óvodánkban úgy kell megszervezni a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődésének feltételeit, hogy abban minden gyermek számára egyenlő eséllyel váljon elérhetővé a számára legmegfelelőbb támogatás.

Mindezek figyelembe vételével az együttműködés számos, személyre szabott és közös kapcsolattartási formáját kínáljuk a szülők, családok számára:

- Óvodába lépéskor Ismerkedő napokkal, óvodalátogatásokkal segítjük egymás megismerését, a gyermekek beilleszkedését, a beszoktatás általános és javasolt rendje mellett szükség szerint egyéni igényeket is figyelembe veszünk.

- Az óvoda életének megismerésére, csapatépítésre igény szerint nyílt napok, rendkívüli szülői értekezletek, témafelvetéseken alapuló közös kutatómunka, kötetlenebb szervezésű közös programok (Napsugár Napok, közös díszítés, ünnepek, vetélkedők, sport napok, kirándulások, stb.) várják a szülőket, családokat.

- A csoportokat, vagy óvodát érintő esetekben (információk, változások, célmeghatározás, szervezés, beiskolázás, stb.) a Szülői Szervezet tanácskozásai, szülői értekezletek, kérdőívek, személyes és online kapcsolattartási formák segítik az együttműködést.

- A személyre szabott estekben az előre meghatározott és rendkívüli fogadó órákra, egyeztetésekre várjuk a szülőket (óvodapedagógusok, fejlesztő szakemberek, tagóvoda vezető), vagy személyes részvételt nem igénylő esetekben az elektronikus elérhetőségeken (email, telefon) is minden esetben rendelkezésre állunk.

Örömmel vesszük a szülők jelzéseit, észrevételeit, ezt mi sem mulasztjuk el közvetíteni, hogy közösen megtaláljuk gyermekük és minden gyermek számára a legjobb megoldást.

Az egész év folyamán, változatos programokon vehetnek részt a gyermekek. Minden csoportnak van saját szervezésű programja, ilyenek például: piaclátogatás, játszótéri programok, őszi-tavaszi kirándulások, Füvészkert, Orczy kert látogatás, fagyizás, különböző sportrendezvények, stb.melyekről a szülők folyamatosan tájékoztatást kapnak az aktualitásoknak megfelelően, s igény szerint el is kísérhetnek minket. Ahogy nőnek a gyermekek, egyre több, színesebb program várja őket az óvodán kívül is. A nagyobbak színházba, állatkertbe, múzeumokba járnak, felfedező utakat tesznek, s „gyermeknyelven” ismerkednek a természet és a technika csodáival. Minden évben részt vehetünk

MVM élménynapján, ahol a fizika törvényszerűségeiről szerezhetnek tapasztalatokat életkorukhoz igazított játékok, élmények során. a Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó rendezvényén, ahol edzők, sportszakemberek, élsportolók és zenészek, oktatók segítségével és közreműködésével, a gyakorlatban kipróbálható, számos sportág és hangszera Heim Pál kórház gyermeknapi rendezvényén, ahol rendkívüli élményekkel gazdagodhatnak a gyermekeink (pl. a honvédség és rendőrség erre az alkalomra egyesült zenekarának előadásában Disney mesék zenéi, alkotó sátrak, ugróvár, „eszem-iszom”, ajándékok)

 

A kisebbeknek az óvodába hozunk hasonló élményeket, és a nagyobb csoportokba járó gyermekek is készülnek programokkal az ünnepekhez, hagyományőrző és környezeti jeles napokhoz kapcsolódóan.

Az óvoda szervezésében a jeles napok programjai mellett megszervezésre kerülnek ugróvárral, arcfestéssel összekötött rendezvények, állatbemutatók, mese- és zenés előadások is.

Nevelőmunkánk során kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, és feltételeinek kialakítását. Nagy népszerűségnek örvendenek öko- és sportnapjaink, a kézmosásról, szelektív hulladékgyűjtésről, tudatos vásárlásról, fenntarthatóságról élményt nyújtó programjaink.

Nagyon kedvelt gyermekeink körében az „Ovi-foci” program, melynek edzéseit heti 1 alkalommal szakképzett futballedzők tartják a gyerekeknek. Érdeklődés és motiváció esetén az óvoda utáni évekre is fejlődési lehetőséget nyújt a Bozsik-program keretében szerveződő utánpótlásképzés.

Minden év elején megszervezésre kerül az „Oviváró”, és év végén a gyermeknaphoz kapcsolódva, a 3 napos Napsugár Napok című rendezvényünk, melynek több eseményén a szülőkkel közös, hangulatos tevékenységeket szervezünk.

 

Galéria